Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Hymenoptera

Srpski naziv

opnokrilci


Opis taksona

Predstavnici ovog reda su insekti malih do srednjih dimenzija. Karakteristika po kojoj je ova grupa dobila naziv su dva para opnastih, prozračnih krila, slabo izražene nervature. Poseduju dva osnovna tipa usnih aparata: za grickanje i za lizanje i srkanje i čitavu seriju prelaza između njih. Kod mnogih predstavnika ovog reda javlja se brahipternost ili sekundarna apternost. Postoje različiti oblici građe trbuha i uopšte veze trbuha i grudi. Kod nekih ženki je legalica u vezi sa otrovnim žlezdama, čiji sekret izaziva paralizu žrtava. Larve i lutke su različitog tipa. U slučaju lutke, mogu da se jave slobodna lutka (pupa libera), dok je kod drugih mumija (pupa obteca). Kod opnokrilaca se sreće i socijalni život. Svi predstavnici mrava, mnogih pčela i pravih osa su socijalni insekti i grade gnezda u kojima pored mužjaka i ženki postoje i individue sa zakržljalim polnim organima (pčele radilice i dr). Kod opnokrilaca se pored polnog dimorfizma javlja i socijalni dimorfizam. Oni su fitofagi i zoofagi. Larve mnogih vrsta su ksilofagne.
Autor: Lea VelajaTaksoni niže u hijerarhiji