Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hymenoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Braconidae

Srpski naziv


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]


Taksoni niže u hijerarhiji
-> Aclitus obscuripennis Foerster, 1862 -> Adelius determinatus Foerster, 1851 -> Adelius subfasciatus Haliday, 1833 -> Adialytus ambiguus (Haliday, 1834) -> Adialytus salicaphis (Fitch, 1855) -> Adialytus thelaxis (Stary, 1961) -> Agathis anglica Marshall, 1885 -> Agathis assimilis Kokujev, 1895 -> Agathis breviseta Nees, 1812 -> Agathis duplicata Shestakov, 1928 -> Agathis fulmeki Fischer, 1957 -> Agathis fuscipennis (Zetterstedt, 1838) -> Agathis griseifrons Thomson, 1895 -> Agathis malvacearum Latreille, 1805 -> Agathis montana Shestakov, 1932 -> Agathis nigra Nees, 1812 -> Agathis rufipalpis Nees, 1812 -> Agathis syngenesiae Nees, 1812 -> Agathis umbellatarum Nees, 1812 -> Agathis varipes Thomson, 1895 -> Agonia adducta (Haliday, 1839) -> Aleiodes bicolor (Spinola, 1808) -> Aleiodes caudalis Hellen, 1927 -> Aleiodes compressor (Herrich-Schaffer, 1838) -> Aleiodes coxalis (Spinola, 1808) -> Aleiodes nigricornis Wesmael, 1838 -> Aleiodes pallidator (Thunberg, 1822) -> Aleiodes rossicus (Kokujev, 1898) -> Aleiodes sanctihyacinthi (Provancher, 1880) -> Aleiodes seriatus (Herrich-Schaffer, 1838) -> Aleiodes signatus (Nees, 1811) -> Allurus muricatus (Haliday, 1833) -> Alysia alticola Ashmead, 1890 -> Alysia incongrua Nees, 1834 -> Alysia mandibulator (Nees, 1812) -> Alysia manducator (Panzer, 1799) -> Alysia sophia Haliday, 1838 -> Alysia tipulae (Scopoli, 1763) -> Amyras clandestina (Haliday, 1839) -> Anisocyrta perdita (Haliday, 1838) -> Apanteles appellator Telenga, 1949 -> Apanteles arisba Nixon, 1973 -> Apanteles bajariae Papp, 1975 -> Apanteles candidatus (Haliday, 1834) -> Apanteles cinerosus Papp, 1971 -> Apanteles circumscriptus (Nees, 1834) -> Apanteles cloelia Nixon, 1965 -> Apanteles electilis Tobias, 1964 -> Apanteles evonymellae (Bouche, 1834) -> Apanteles firmus Telenga, 1949 -> Apanteles laetus Marshall, 1885 -> Apanteles laevigatus (Ratzeburg, 1848) -> Apanteles luctificus Papp, 1971 -> Apanteles metacarpalis (Thomson, 1895) -> Apanteles mutabilis Telenga, 1955 -> Apanteles nanus Reinhard, 1880 -> Apanteles naso Marshall, 1885 -> Apanteles obscurus (Nees, 1834) -> Apanteles sicarius Marshall, 1885 -> Apanteles suevus Reinhard, 1880 -> Apanteles ultor Reinhard, 1880 -> Apanteles viminetorum (Wesmael, 1837) -> Apanteles vipio Reinhard, 1880 -> Apanteles xanthostigma (Haliday, 1834) -> Aphaereta brevis Tobias, 1962 -> Aphaereta major (Thomson, 1895) -> Aphaereta minuta (Nees, 1811) -> Aphaereta stigmaticalis (Thomson, 1895) -> Aphidius aquilus Mackauer, 1961 -> Aphidius artemisicola Tizado & Núñez-Perez, 1994 -> Aphidius arvensis (Stary, 1960) -> Aphidius asteris Haliday, 1834 -> Aphidius avenae Haliday, 1834 -> Aphidius cingulatus Ruthe, 1859 -> Aphidius eadyi Stary, Gonzalez & Hall, 1980 -> Aphidius eglanteriae Haliday, 1834 -> Aphidius ervi Haliday, 1834 -> Aphidius fumatus Haliday, 1834 -> Aphidius funebris Mackauer, 1961 -> Aphidius galii Tomanovic & Kavallieratos, 2002 -> Aphidius hieraciorum Stary, 1962 -> Aphidius hortensis Marshall, 1896 -> Aphidius linosiphonis Tomanovic & Stary, 2001 -> Aphidius matricariae Haliday, 1834 -> Aphidius microlophii Pennacchio & Tremblay, 1987 -> Aphidius montenegrinus Tomanovic & Kavallieratos, 2004 -> Aphidius pelargonii Stary & Carver, 1979 -> Aphidius phalangomyzi Stary, 1963 -> Aphidius rhopalosiphi de Stefani-Perez, 1902 -> Aphidius ribis Haliday, 1834 -> Aphidius rosae Haliday, 1834 -> Aphidius salicis Haliday, 1834 -> Aphidius setiger (Mackauer, 1961) -> Aphidius sonchi Marshall, 1896 -> Aphidius sussi Pennacchio & Tremblay, 1989 -> Aphidius tanacetarius Mackauer, 1962 -> Aphidius urticae Haliday, 1834 -> Aphidius uzbekistanicus Luzhetzki, 1960 -> Apodesmia similis (Szepligeti, 1898) -> Ascogaster abdominator (Dahlbom, 1833) -> Ascogaster annularis (Nees, 1816) -> Ascogaster bicarinata (Herrich-Schaffer, 1838) -> Ascogaster dentifer Tobias, 1976 -> Ascogaster dispar Fahringer, 1934 -> Ascogaster excisa (Herrich-Schaffer, 1838) -> Ascogaster gonocephala Wesmael, 1835 -> Ascogaster klugii (Nees, 1816) -> Ascogaster quadridentata Wesmael, 1835 -> Ascogaster rufidens Wesmael, 1835 -> Ascogaster rufipes (Latreille, 1809) -> Ascogaster similis (Nees, 1816) -> Ascogaster varipes Wesmael, 1835 -> Asobara tabida (Nees, 1834) -> Aspicolpus dissimilis (Nees, 1834) -> Aspigonus flavicornis (Nees, 1834) -> Aspilota compressa (Haliday, 1838) -> Aspilota jaculans (Haliday, 1838) -> Aspilota ruficornis (Nees, 1834) -> Atanycolus denigrator (Linnaeus, 1758) -> Baryproctus barypus (Marshall, 1885) -> Bassus cingulipes (Nees, 1812) -> Bassus clausthalianus (Ratzeburg, 1844) -> Bassus conspicuus (Wesmael, 1837) -> Bassus dimidiator (Nees, 1834) -> Bassus fortipes (Reinhard, 1867) -> Bassus linguarius (Nees, 1812) -> Bassus mediator (Nees, 1812) -> Bassus rufipes (Nees, 1812) -> Bassus tumidulus (Nees, 1812) -> Bathystomus xanthopus Foerster, 1862 -> Binodoxys acalephae (Marshall, 1896) -> Binodoxys angelicae (Haliday, 1833) -> Binodoxys brevicornis (Haliday, 1833) -> Binodoxys centaureae (Haliday, 1833) -> Binodoxys heraclei (Haliday, 1833) -> Biosteres bicolor Wesmael, 1835 -> Biosteres brevisulcus (Thomson, 1895) -> Biosteres carbonarius (Nees, 1834) -> Biosteres haemorrhoeus (Haliday, 1837) -> Biosteres rusticus (Haliday, 1837) -> Blacus armatulus Ruthe, 1861 -> Blacus capeki Haeselbarth, 1973 -> Blacus diversicornis Nees, 1834 -> Blacus exilis (Nees, 1811) -> Blacus fischeri Haeselbarth, 1973 -> Blacus hastatus Haliday, 1835 -> Blacus humilis (Nees, 1811) -> Blacus macropterus Haeselbarth, 1973 -> Blacus maculipes Wesmael, 1835 -> Blacus pappianus Haeselbarth, 1973 -> Blacus rufescens Ruthe, 1861 -> Blacus ruficornis (Nees, 1811) -> Blacus tripudians Haliday, 1835 -> Bracon abbreviator Nees, 1834 -> Bracon alutaceus Szepligeti, 1901 -> Bracon apricus Schmiedeknecht, 1897 -> Bracon arcuatus Thomson, 1892 -> Bracon atrator Nees, 1834 -> Bracon brevicornis Wesmael, 1838 -> Bracon caudatus Ratzeburg, 1848 -> Bracon caudiger Nees, 1834 -> Bracon colpophorus Wesmael, 1838 -> Bracon coniferarum Fahringer, 1928 -> Bracon crassiceps Thomson, 1892 -> Bracon crassungula Thomson, 1892 -> Bracon delibator Haliday, 1833 -> Bracon delusor Spinola, 1808 -> Bracon dichromus Wesmael, 1838 -> Bracon discoideus Wesmael, 1838 -> Bracon epitriptus Marshall, 1885 -> Bracon erraticus Wesmael, 1838 -> Bracon exarator Marshall, 1885 -> Bracon exhilarator Nees, 1834 -> Bracon femoralis Brulle, 1832 -> Bracon filicornis Thomson, 1892 -> Bracon flagellaris Thomson, 1892 -> Bracon fortipes Wesmael, 1838 -> Bracon fulvipes Nees, 1834 -> Bracon fumarius Szepligeti, 1901 -> Bracon fumatus Szepligeti, 1901 -> Bracon fuscipennis Wesmael, 1838 -> Bracon grandiceps Thomson, 1892 -> Bracon hebetor Say, 1836 -> Bracon hungaricus (Szepligeti, 1896) -> Bracon hyalinipennis Szepligeti, 1901 -> Bracon hylobii Ratzeburg, 1848 -> Bracon idrianus Fahringer, 1934 -> Bracon immutator Nees, 1834 -> Bracon intercessor Nees, 1834 -> Bracon laetus Wesmael, 1838 -> Bracon laevigatissimus Dalla Torre, 1898 -> Bracon larvicida Wesmael, 1838 -> Bracon leptus Marshall, 1897 -> Bracon longicollis Wesmael, 1838 -> Bracon longulus Thomson, 1892 -> Bracon luteator Spinola, 1808 -> Bracon mariae Dalla Torre, 1898 -> Bracon marshalli Szepligeti, 1901 -> Bracon mediostriatus Papp, 1968 -> Bracon megapterus Wesmael, 1838 -> Bracon minutator (Fabricius, 1798) -> Bracon nigratus Wesmael, 1838 -> Bracon nigriventris Wesmael, 1838 -> Bracon obscurator Nees, 1811 -> Bracon ochraceus Szepligeti, 1896 -> Bracon ochropus Nees, 1834 -> Bracon osculator Nees, 1811 -> Bracon pallicarpus Thomson, 1892 -> Bracon pectoralis Wesmael, 1838 -> Bracon peroculatus Wesmael, 1838 -> Bracon picticornis Wesmael, 1838 -> Bracon pineti Thomson, 1892 -> Bracon planiceps Telenga, 1936 -> Bracon ratzeburgii Dalla Torre, 1898 -> Bracon roberti Wesmael, 1838 -> Bracon romani Fahringer, 1927 -> Bracon sabulosus Szepligeti, 1896 -> Bracon scabriusculus Dalla Torre, 1898 -> Bracon scutellaris Wesmael, 1838 -> Bracon speerschneideri Schmiedeknecht, 1897 -> Bracon subcylindricus Wesmael, 1838 -> Bracon tenuicornis Wesmael, 1838 -> Bracon terebella Wesmael, 1838 -> Bracon thuringiacus Schmiedeknecht, 1896 -> Bracon titubans Wesmael, 1838 -> Bracon tornator Marshall, 1885 -> Bracon triangularis Nees, 1834 -> Bracon trucidator Marshall, 1888 -> Bracon urinator (Fabricius, 1798) -> Bracon uromelas Costa, 1888 -> Bracon variator Nees, 1811 -> Bracon variegator Spinola, 1808 -> Caenopachys hartigii (Ratzeburg, 1848) -> Cardiochiles saltator (Fabricius, 1781) -> Centistes ater (Nees, 1834) -> Centistes collaris (Thomson, 1895) -> Centistes cuspidatus (Haliday, 1833) -> Centistes edentatus (Haliday, 1835) -> Centistes nasutus (Wesmael, 1838) -> Chaenusa naiadum (Haliday, 1839) -> Chaenusa nereidum (Haliday, 1839) -> Chasmodon apterus (Nees, 1812) -> Chelonorhogas aterrimus (Ratzeburg, 1852) -> Chelonorhogas caucasicus (Tobias, 1976) -> Chelonorhogas dissector (Nees, 1834) -> Chelonorhogas gasterator (Jurine, 1807) -> Chelonorhogas pallidicornis (Herrich-Schaffer, 1838) -> Chelonorhogas periscelis (Reinhard, 1863) -> Chelonorhogas schirjajewi (Kokujev, 1898) -> Chelonus annulipes Wesmael, 1835 -> Chelonus arcuatilis (Tobias, 1986) -> Chelonus atripes Thomson, 1874 -> Chelonus balkanicus (Tobias, 2003) -> Chelonus brachyurus Thomson, 1874 -> Chelonus breviventris Thomson, 1874 -> Chelonus caradrinae Kokujev, 1914 -> Chelonus carbonator Marshall, 1885 -> Chelonus cisdauricus Tobias, 1986 -> Chelonus contractus (Nees, 1816) -> Chelonus corvulus Marshall, 1885 -> Chelonus dauricus Telenga, 1941 -> Chelonus devius Tobias, 1964 -> Chelonus elaeaphilus Silvestri, 1908 -> Chelonus elongatus Szepligeti, 1898 -> Chelonus erosus Herrich-Schaffer, 1838 -> Chelonus exilis Marshall, 1885 -> Chelonus fenestratus (Nees, 1816) -> Chelonus inanitus (Linnaeus, 1767) -> Chelonus longiventris Tobias, 1964 -> Chelonus medinus Papp, 2003 -> Chelonus minutus Costa, 1884 -> Chelonus mutabilis (Nees, 1816) -> Chelonus nigrator Szepligeti, 1896 -> Chelonus oculator (Fabricius, 1775) -> Chelonus parcicornis Herrich-Schaffer, 1838 -> Chelonus pedator Dahlbom, 1832 -> Chelonus pellucens (Nees, 1816) -> Chelonus pusillus Szepligeti, 1908 -> Chelonus pusio Marshall, 1885 -> Chelonus retusus (Nees, 1816) -> Chelonus rugicollis Thomson, 1874 -> Chelonus scabrator (Fabricius, 1793) -> Chelonus scabrosus Szepligeti, 1896 -> Chelonus scrobiculatus (Tobias, 1986) -> Chelonus shyrvanicus Abdinbekova, 1967 -> Chelonus submuticus Wesmael, 1835 -> Chelonus subsulcatus Herrich-Schaffer, 1838 -> Chelonus sulcatus Jurine, 1807 -> Chilotrichia advecta (Papp, 1979) -> Chilotrichia blanda (Haliday, 1837) -> Chorebus albipes (Haliday, 1839) -> Chorebus anita (Nixon, 1943) -> Chorebus baeticus Griffiths, 1967 -> Chorebus bathyzonus (Marshall, 1895) -> Chorebus brevicornis (Thomson, 1895) -> Chorebus cinctus (Haliday, 1839) -> Chorebus compressiiventris (Telenga, 1935) -> Chorebus concinnus Telenga, 1935 -> Chorebus cubocephalus (Telenga, 1934) -> Chorebus cylindricus (Telenga, 1934) -> Chorebus dagda (Nixon, 1943) -> Chorebus deione (Nixon, 1944) -> Chorebus dirona (Nixon, 1945) -> Chorebus esbelta (Nixon, 1937) -> Chorebus flavipes (Goureau, 1851) -> Chorebus fordi (Nixon, 1954) -> Chorebus fuscipennis (Nixon, 1937) -> Chorebus gedanensis (Ratzeburg, 1852) -> Chorebus glaber (Nixon, 1944) -> Chorebus gnaphalii Griffiths, 1967 -> Chorebus gracilipes (Thomson, 1895) -> Chorebus iridis Griffiths, 1968 -> Chorebus kama (Nixon, 1945) -> Chorebus lar (Morley, 1924) -> Chorebus larides (Nixon, 1944) -> Chorebus lateralis Haliday, 1839 -> Chorebus leptogaster (Haliday, 1839) -> Chorebus longicornis (Nees, 1811) -> Chorebus melanophytobiae Griffiths, 1968 -> Chorebus miodes (Nixon, 1949) -> Chorebus misellus (Marshall, 1895) -> Chorebus mucronatus (Telenga, 1934) -> Chorebus myles (Nixon, 1943) -> Chorebus nanus (Nixon, 1943) -> Chorebus nydia (Nixon, 1937) -> Chorebus ornatus (Telenga, 1934) -> Chorebus ovalis (Marshall, 1896) -> Chorebus petiolatus (Nees, 1834) -> Chorebus posticus (Haliday, 1839) -> Chorebus pratensis (Tobias, 1962) -> Chorebus pulchellus Griffiths, 1967 -> Chorebus pulverosus (Haliday, 1839) -> Chorebus punctus (Goureau, 1851) -> Chorebus risilis (Nixon, 1949) -> Chorebus scabiosae Griffiths, 1967 -> Chorebus senilis (Nees, 1812) -> Chorebus separatus (Telenga, 1934) -> Chorebus singularis (Tobias, 1962) -> Chorebus stenocera (Thomson, 1895) -> Chorebus talaris (Haliday, 1839) -> Chorebus tanis (Nixon, 1945) -> Chorebus thusa (Nixon, 1937) -> Chorebus trjapitzini Tobias, 1986 -> Chorebus tumidus (Tobias, 1966) -> Chorebus uliginosus (Haliday, 1839) -> Chorebus xiphidius Griffiths, 1967 -> Clinocentrus vestigator (Haliday, 1836) -> Coelinidea elegans (Curtis, 1829) -> Coelinidea gracilis (Curtis, 1829) -> Coelinidea nigra (Nees, 1811) -> Coelinidea ruficollis (Herrich-Schaffer, 1838) -> Coelinidea vidua (Curtis, 1829) -> Coelinius parvulus (Nees, 1811) -> Coeloides filiformis Ratzeburg, 1852 -> Coeloides scolyticida Wesmael, 1838 -> Colastes braconius Haliday, 1833 -> Cosmophorus klugii Ratzeburg, 1848 -> Cotesia abjecta (Marshall, 1885) -> Cotesia analis (Nees, 1834) -> Cotesia astrarches (Marshall, 1889) -> Cotesia bignellii (Marshall, 1885) -> Cotesia glomerata (Linnaeus, 1758) -> Cotesia hyphantriae (Riley, 1887) -> Cotesia limbata (Marshall, 1885) -> Cotesia melanoscela (Ratzeburg, 1844) -> Cotesia memnon (Nixon, 1974) -> Cotesia ocneriae (Ivanov, 1898) -> Cotesia ordinaria (Ratzeburg, 1844) -> Cotesia risilis (Nixon, 1974) -> Cotesia rubripes (Haliday, 1834) -> Cotesia ruficrus (Haliday, 1834) -> Cotesia sessilis (Geoffroy, 1785) -> Cotesia spuria (Wesmael, 1837) -> Cotesia tenebrosa (Wesmael, 1837) -> Cotesia tetrica (Reinhard, 1880) -> Cotesia tibialis (Curtis, 1830) -> Cotesia vanessae (Reinhard, 1880) -> Cotesia vestalis (Haliday, 1834) -> Cotesia zygaenarum Marshall, 1885 -> Cratospila circe (Haliday, 1838) -> Cremnops desertor (Linnaeus, 1758) -> Dacnusa abdita (Haliday, 1839) -> Dacnusa aquilegiae Marshall, 1896 -> Dacnusa areolaris (Nees, 1811) -> Dacnusa discolor (Foerster, 1862) -> Dacnusa dryas (Nixon, 1948) -> Dacnusa faeroeensis (Roman, 1917) -> Dacnusa gentianae Griffiths, 1967 -> Dacnusa groschkeana Griffiths, 1968 -> Dacnusa longiradialis Nixon, 1937 -> Dacnusa lugens (Haliday, 1839) -> Dacnusa maculipes Thomson, 1895 -> Dacnusa mara (Nixon, 1948) -> Dacnusa marica (Nixon, 1948) -> Dacnusa pubescens (Curtis, 1826) -> Dacnusa stramineipes (Haliday, 1839) -> Dacnusa temula (Haliday, 1839) -> Dapsilarthra florimela (Haliday, 1838) -> Dapsilarthra sylvia (Haliday, 1839) -> Deuterixys carbonaria (Wesmael, 1837) -> Diaeretellus macrocarpus Mackauer, 1961 -> Diaeretellus palustris Stary, 1971 -> Diaeretiella rapae (M'Intosh, 1855) -> Diaeretus leucopterus (Haliday, 1834) -> Dinocampus coccinellae (Schrank, 1802) -> Dinotrema concinnum (Haliday, 1838) -> Dinotrema concolor (Nees, 1812) -> Dinotrema distractum (Nees, 1834) -> Dinotrema insidiatrix (Marshall, 1895) -> Dinotrema nervosum (Haliday, 1833) -> Dinotrema praecipuum (Marshall, 1895) -> Dinotrema speculum (Haliday, 1838) -> Diolcogaster abdominalis (Nees, 1834) -> Diolcogaster alvearia (Fabricius, 1798) -> Diolcogaster flavipes (Haliday, 1834) -> Diospilus capito (Nees, 1834) -> Diospilus dispar (Nees, 1811) -> Diospilus fusciventris Hellen, 1958 -> Diospilus morosus Reinhard, 1862 -> Diospilus nigricornis (Wesmael, 1835) -> Diospilus oleraceus Haliday, 1833 -> Diospilus ovatus Marshall, 1889 -> Diospilus robustus Reinhard, 1862 -> Disophrys initiator (Fonscolombe, 1846) -> Dolopsidea indagator (Haliday, 1836) -> Doryctes fulviceps Reinhard, 1865 -> Doryctes leucogaster (Nees, 1834) -> Dyscoletes lancifer (Haliday, 1837) -> Dyscritulus planiceps (Marshall, 1896) -> Earinus elator (Fabricius, 1804) -> Earinus gloriatorius (Panzer, 1809) -> Ecphylus caudatus Ruschka, 1916 -> Ephedrus blattnyi Stary, 1973 -> Ephedrus cerasicola Stary, 1962 -> Ephedrus chaitophori Gärdenfors, 1986 -> Ephedrus dysaphidis Tomanovic, Kavallieratos & Stary, 2005 -> Ephedrus helleni Mackauer, 1968 -> Ephedrus lacertosus (Haliday, 1833) -> Ephedrus laevicollis (Thomson, 1895) -> Ephedrus lonicerae Tomanovic, Kavallieratos & Stary, 2009 -> Ephedrus nacheri Quilis Perez, 1934 -> Ephedrus niger Gautier, Bonnamour & Gaumont, 1929 -> Ephedrus persicae Froggatt, 1904 -> Ephedrus plagiator (Nees, 1811) -> Ephedrus prociphili Stary, 1982 -> Ephedrus validus (Haliday, 1833) -> Eubazus bicolor (Szepligeti, 1900) -> Eubazus claviventris (Ruthe, 1867) -> Eubazus gigas (Fahringer, 1925) -> Eubazus pallipes Nees, 1812 -> Eubazus ruficoxis (Wesmael, 1835) -> Eubazus tibialis (Haliday, 1835) -> Eudinostigma pulvinatum (Stelfox & Graham, 1949) -> Euphorus basalis (Curtis, 1833) -> Euphorus pallidistigma (Curtis, 1833) -> Eurytenes abnormis (Wesmael, 1835) -> Exotela cyclogaster Foerster, 1862 -> Exotela gilvipes (Haliday, 1839) -> Exotela minuscula Griffiths, 1967 -> Falciconus pseudoplatani (Marshall, 1896) -> Foersteria laeviuscula Szepligeti, 1896 -> Foersteria puber (Haliday, 1835) -> Glyptomorpha pectoralis (Brulle, 1832) -> Grammospila isabella (Haliday, 1838) -> Grammospila rufiventris (Nees, 1812) -> Harkeria angustivalvus (Stary, 1959) -> Hecabolus sulcatus Curtis, 1834 -> Helcon angustator Nees, 1812 -> Helcon tardator Nees, 1812 -> Helconidea meridionalis van Achterberg, 1987 -> Heterogamus dispar (Haliday, 1833) -> Heterogamus excavatus Telenga, 1941 -> Heterolexis balteata (Thomson, 1895) -> Heterolexis dictynna (Marshall, 1895) -> Heterolexis levisulca (Griffiths, 1968) -> Heterospilus cephi Rohwer, 1925 -> Heterospilus hemipterus (Thomson, 1892) -> Heterospilus leptosoma Fischer, 1960 -> Heterospilus minimus Fischer, 1960 -> Heterospilus rubicola Fischer, 1968 -> Heterospilus tauricus Telenga, 1941 -> Homolobus annulicornis (Nees, 1834) -> Homolobus discolor (Wesmael, 1835) -> Homolobus truncator (Say, 1828) -> Hormius moniliatus (Nees, 1811) -> Ichneutes reunitor Nees, 1816 -> Idiasta maritima (Haliday, 1838) -> Iphiaulax impostor (Scopoli, 1763) -> Iphiaulax mactator (Klug, 1817) -> Kerorgilus zonator (Szepligeti, 1896) -> Laotris striatula (Haliday, 1839) -> Leiophron reclinator (Ruthe, 1856) -> Lipolexis gracilis Foerster, 1862 -> Lysiphlebus balcanicus Stary, 1998 -> Lysiphlebus cardui (Marshall, 1896) -> Lysiphlebus confusus Tremblay & Eady, 1978 -> Lysiphlebus dissolutus (Nees, 1811) -> Lysiphlebus fabarum (Marshall, 1896) -> Lysiphlebus fritzmuelleri Mackauer, 1960 -> Lysiphlebus hirticornis Mackauer, 1960 -> Lysiphlebus melandriicola Stary, 1961 -> Lysiphlebus testaceipes (Cresson, 1880) -> Macrocentrus ancylivorus (Rohwer, 1923) -> Macrocentrus bicolor Curtis, 1833 -> Macrocentrus cingulum Brischke, 1882 -> Macrocentrus collaris (Spinola, 1808) -> Macrocentrus infirmus (Nees, 1834) -> Macrocentrus linearis (Nees, 1811) -> Macrocentrus marginator (Nees, 1811) -> Macrocentrus nidulator (Nees, 1834) -> Macrocentrus nitidus (Wesmael, 1835) -> Macrocentrus thoracicus (Nees, 1811) -> Mesocrina indagatrix Foerster, 1862 -> Meteorus abdominator (Nees, 1811) -> Meteorus cinctellus (Spinola, 1808) -> Meteorus colon (Haliday, 1835) -> Meteorus obfuscatus (Nees, 1811) -> Meteorus pulchricornis (Wesmael, 1835) -> Meteorus rubens (Nees, 1811) -> Meteorus salicorniae Schmiedeknecht, 1897 -> Meteorus tabidus (Wesmael, 1835) -> Microgaster australis Thomson, 1895 -> Microgaster campestris Tobias, 1964 -> Microgaster crassicornis Ruthe, 1860 -> Microgaster erro Nixon, 1968 -> Microgaster eupolis Nixon, 1968 -> Microgaster fulvicrus Thomson, 1895 -> Microgaster fusca Papp, 1959 -> Microgaster luctuosa Haliday, 1834 -> Microgaster messoria Haliday, 1834 -> Microgaster novicia Marshall, 1885 -> Microgaster rufipes Nees, 1834 -> Microgaster stictica Ruthe, 1858 -> Microplitis cebes Nixon, 1970 -> Microplitis decens Tobias, 1964 -> Microplitis eremitus Reinhard, 1880 -> Microplitis heterocerus (Ruthe, 1860) -> Microplitis lugubris (Ruthe, 1860) -> Microplitis mandibularis (Thomson, 1895) -> Microplitis mediator (Haliday, 1834) -> Microplitis ocellatae (Bouche, 1834) -> Microplitis ratzeburgii (Ruthe, 1858) -> Microplitis sofron Nixon, 1970 -> Microplitis spinolae (Nees, 1834) -> Microplitis strenuus Reinhard, 1880 -> Microplitis tuberculatus (Bouche, 1834) -> Microplitis tuberculifer (Wesmael, 1837) -> Microplitis varipes (Ruthe, 1860) -> Microplitis viduus (Ruthe, 1860) -> Microtypus wesmaelii Ratzeburg, 1848 -> Monoctonus caricis (Haliday, 1833) -> Monoctonus crepidis (Haliday, 1834) -> Monoctonus leclanti Tomanovic & Stary, 2002 -> Monoctonus mali van Achterberg, 1989 -> Monoctonus nervosus (Haliday, 1833) -> Neoneurus clypeatus (Foerster, 1862) -> Neurocrassus tesari Snoflak, 1945 -> Oncophanes minutus (Wesmael, 1838) -> Ontsira ignea (Ratzeburg, 1852) -> Ontsira imperator (Haliday, 1836) -> Ontsira longicaudis (Giraud, 1857) -> Opius caudifer Fischer, 1958 -> Opius crassipes Wesmael, 1835 -> Opius instabilis Wesmael, 1835 -> Opius levis Wesmael, 1835 -> Opius longicornis Thomson, 1895 -> Opius lucidus Szepligeti, 1896 -> Opius lugens Haliday, 1837 -> Opius mirabilis Fischer, 1958 -> Opius occulisus Telenga, 1950 -> Opius ochrogaster Wesmael, 1835 -> Opius osogovoensis Fischer, 1964 -> Opius pallipes Wesmael, 1835 -> Opius propodealis Fischer, 1958 -> Opius soenderupianus Fischer, 1967 -> Orgilus capeki Taeger, 1989 -> Orgilus excellens Taeger, 1989 -> Orgilus hungaricus Szepligeti, 1896 -> Orgilus ischnus Marshall, 1898 -> Orgilus leptocephalus (Hartig, 1838) -> Orgilus pimpinellae Niezabitowski, 1910 -> Orgilus rudolphae Tobias, 1976 -> Orgilus rugosus (Nees, 1834) -> Orgilus tobiasi Taeger, 1989 -> Orgilus vasici Brajkovic, 1987 -> Orthostigma breviradiale Konigsmann, 1969 -> Orthostigma longicorne Konigsmann, 1969 -> Orthostigma pumilum (Nees, 1834) -> Orthostigma sculpturatum Tobias, 1962 -> Pambolus pallipes (Foerster, 1862) -> Panerema inops Foerster, 1862 -> Paralipsis enervis (Nees, 1834) -> Pauesia cupressobii (Stary, 1960) -> Pauesia juniperorum (Stary, 1960) -> Pauesia laricis (Haliday, 1834) -> Pauesia picta (Haliday, 1834) -> Pauesia pini (Haliday, 1834) -> Pauesia unilachni (Gahan, 1927) -> Perilitus aethiops Nees, 1834 -> Perilitus caudatus Thomson, 1892 -> Perilitus cerealium Haliday, 1835 -> Perilitus foveolatus Reinhard, 1862 -> Perilitus milkae Haeselbarth, 2008 -> Perilitus parcicornis (Ruthe, 1856) -> Perilitus retusus (Ruthe, 1856) -> Perilitus rutilus (Nees, 1812) -> Peristenus accinctus (Haliday, 1835) -> Peristenus facialis (Thomson, 1892) -> Peristenus obscuripes (Thomson, 1892) -> Peristenus orthotyli (Richards, 1967) -> Peristenus pallipes (Curtis, 1833) -> Peristenus picipes (Curtis, 1833) -> Peristenus relictus (Ruthe, 1856) -> Phaedrotoma caesa (Haliday, 1837) -> Phaedrotoma exigua (Wesmael, 1835) -> Phaedrotoma fallax (Szepligeti, 1896) -> Phaedrotoma quasiqvisti (Fischer, 1991) -> Phaedrotoma rex (Fischer, 1958) -> Phaenocarpa eugenia (Haliday, 1838) -> Phaenocarpa flavipes (Haliday, 1838) -> Phaenocarpa ingressor Marshall, 1895 -> Phaenocarpa livida (Haliday, 1838) -> Phaenocarpa picinervis (Haliday, 1838) -> Phaenocarpa ruficeps (Nees, 1812) -> Phanerotoma acuminata Szepligeti, 1908 -> Phanerotoma rufescens (Latreille, 1809) -> Phanerotomella rufa (Marshall, 1898) -> Pigeria piger (Wesmael, 1838) -> Polemochartus liparae (Giraud, 1863) -> Polydegmon foveolatus (Herrich-Schaffer, 1838) -> Praon abjectum (Haliday, 1833) -> Praon absinthii Bignell, 1894 -> Praon barbatum Mackauer, 1967 -> Praon bicolor Mackauer, 1959 -> Praon dorsale (Haliday, 1833) -> Praon exsoletum (Nees, 1811) -> Praon flavinode (Haliday, 1833) -> Praon gallicum Stary, 1971 -> Praon longicorne Marshall, 1896 -> Praon megourae Stary, 1971 -> Praon necans Mackauer, 1959 -> Praon nonveilleri Tomanovic & Kavallieratos, 2004 -> Praon pubescens Stary, 1961 -> Praon retusae Tomanovic & Kavallieratos, 2002 -> Praon rosaecola Stary, 1961 -> Praon spinosum Mackauer, 1959 -> Praon uroleucon Tomanovic & Kavallieratos, 2003 -> Praon volucre (Haliday, 1833) -> Praon yomenae Takada, 1968 -> Protapanteles falcatus (Nees, 1834) -> Protapanteles formosus (Wesmael, 1837) -> Protapanteles fulvipes (Haliday, 1834) -> Protapanteles immunis (Haliday, 1834) -> Protapanteles incertus (Ruthe, 1859) -> Protapanteles inclusus (Ratzeburg, 1844) -> Protapanteles lateralis (Haliday, 1834) -> Protapanteles liparidis (Bouche, 1834) -> Protapanteles marginatus (Nees, 1834) -> Protapanteles octonarius (Ratzeburg, 1852) -> Protapanteles porthetriae (Muesebeck, 1928) -> Protapanteles vitripennis (Curtis, 1830) -> Protaphidius wissmannii (Ratzeburg, 1848) -> Pseudichneutes atanassovae van Achterberg, 1997 -> Pseudopezomachus bituberculatus (Marshall, 1905) -> Pseudopezomachus cursitans (Ferriere, 1930) -> Pseudovipio castrator (Fabricius, 1798) -> Pseudovipio inscriptor (Nees, 1834) -> Pseudovipio siculus (Marshall, 1888) -> Pseudovipio umbraculator (Nees, 1834) -> Psyttalia carinata (Thomson, 1895) -> Psyttalia concolor (Szepligeti, 1910) -> Regetus balcanicus Papp, 1999 -> Rhaconotus aciculatus Ruthe, 1854 -> Rhaconotus dimidiatus (Nees, 1811) -> Rhamphagathis nasicornis (Telenga, 1955) -> Rhoptrocentrus piceus Marshall, 1897 -> Rhysipolis meditator (Haliday, 1836) -> Rhyssalus clavator Haliday, 1833 -> Rilipertus vaginator (Wesmael, 1835) -> Schizoprymnus ambiguus (Nees, 1816) -> Schizoprymnus angustatus (Herrich-Schaffer, 1838) -> Schizoprymnus bidentulus (Szepligeti, 1901) -> Schizoprymnus excisus (Snoflak, 1953) -> Schizoprymnus obscurus (Nees, 1816) -> Schizoprymnus opacus (Thomson, 1892) -> Schizoprymnus subangustatus Tobias, 1976 -> Schizoprymnus tantalus Papp, 1981 -> Shawiana catenator (Haliday, 1836) -> Spathius curvicaudis Ratzeburg, 1844 -> Spathius exarator (Linnaeus, 1758) -> Spathius pedestris Wesmael, 1838 -> Spathius polonicus Niezabitowski, 1910 -> Spathius rubidus (Rossi, 1794) -> Spathius umbratus (Fabricius, 1798) -> Syncrasis fucicola (Haliday, 1838) -> Syntretus conterminus (Nees, 1834) -> Syntretus elegans (Ruthe, 1856) -> Tanycarpa gracilicornis (Nees, 1812) -> Taphaeus hiator (Thunberg, 1822) -> Townesilitus bicolor (Wesmael, 1835) -> Townesilitus fulviceps (Ruthe, 1856) -> Toxares deltiger (Haliday, 1833) -> Trachyusa aurora (Haliday, 1838) -> Triaspis caudata (Nees, 1816) -> Triaspis floricola (Wesmael, 1835) -> Triaspis glaberrima Snoflak, 1953 -> Triaspis obscurella (Nees, 1816) -> Triaspis striatula (Nees, 1816) -> Triaspis thoracica (Curtis, 1860) -> Trioxys betulae Marshall, 1896 -> Trioxys chaetosiphonis Stary, 1971 -> Trioxys cirsii (Curtis, 1831) -> Trioxys complanatus Quilis Perez, 1931 -> Trioxys compressicornis Ruthe, 1859 -> Trioxys curvicaudus Mackauer, 1967 -> Trioxys falcatus Mackauer, 1959 -> Trioxys galiobii Stary, 1974 -> Trioxys humuli Mackauer, 1960 -> Trioxys pallidus (Haliday, 1833) -> Trioxys pannonicus Stary, 1960 -> Trioxys phyllaphidis Mackauer, 1961 -> Utetes caudatus (Wesmael, 1835) -> Utetes coracinus (Thomson, 1895) -> Utetes rotundiventris (Thomson, 1895) -> Utetes ruficeps (Wesmael, 1835) -> Vipio appellator (Nees, 1834) -> Vipio filicaudis Szepligeti, 1896 -> Vipio humerator Costa, 1884 -> Vipio illusor (Klug, 1817) -> Vipio intermedius Szepligeti, 1896 -> Vipio maculator Brulle, 1832 -> Vipio radiatulus (Thomson, 1892) -> Vipio tentator (Rossi, 1790) -> Vipio terrefactor (Villers, 1789) -> Wesmaelia petiolata (Wollaston, 1858) -> Xynobius curtifemur (Fischer, 1961) -> Zele chlorophthalmus (Spinola, 1808) -> Zele deceptor (Wesmael, 1835)