Takson

Taksonomska kategorija

classis

Latinski naziv

Pinopsida

Srpski naziv

Četinjače


Opis taksona

Klasa Pinopsida je najveća grupa golosemenica. Karakterišu ih sitni ljuspasti ili igličasti listovi sa jednim nervom, ili sa slabo razvijenim dihotomim nervima kod recentnih predstavnika, a kod izumrlih formi se sreće i dihotoma nervatura. Na osovini strobilusa (šišarki) su spiralno grupisani mikro- i makrosporofili. Mikrosporofili (analogi muškim cvetovima cvetnica) su ljuspasti i nose mikrosporangije na donjim delovima. Megasporofili (analogi ženskim cvetovima cvetnica) su sastavljeni iz plodne i zaštitne ljuspe. Kod nekih se obrazuju epimacijumi (oblik zaštitnog pokrivača) srastanjem plodne i zaštitne ljuspe. U pazuhu zaštitnih ljuspi se nalaze semeni zameci sa redukovanom polenovom komorom. Oprašivanje je anemohorno, tj. pomoću vetra. Iz jajne ćelije, koju oplodi muški gamet bez bičeva, se formira zigot, pa proembrio, a zatim embrio. Seme je sa krilcima ili bez njega, ali nikada sa sočnim omotačem (arilusom). Najzastupljeniji su na severnoj polulopti, i grade tajge (komplekse zimzelenih šuma), ali ima ih i na južnim delovima.
Autor: Tivadar Senješ