Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Scolopacidae

Srpski naziv

sprudnici i šljuke


Opis taksona

Predstavljaju brojnu grupu šljukarica (86 vrsta) koje naseljavaju veći deo planete. Većina vrsta naseljava morske obale ili različita kontinentalna vodena i vlažna staništa. Mnogi predstavnici ove porodice tokom seobe prelaze velike razdaljine i često se okupljaju u velika jata. Uglavnom se hrane različitim beskičmenjacima, ređe malim kičmenjacima, bobicama ili semenjem biljaka. Većina vrsta se gnezdi na tlu.
Autor: Dimitrije RadišićTaksoni niže u hijerarhiji
-> Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) (polojka) -> Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) (šljuka kamenjarka) -> Calidris alba (Pallas, 1764) (bela sprutka) -> Calidris alpina (Linnaeus, 1758) (crnotrba sprutka) -> Calidris canutus (Linnaeus, 1758) (velika sprutka) -> Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) (riđa sprutka) -> Calidris maritima (Brunnich, 1764) (morska sprutka) -> Calidris melanotos (Vieillot, 1819) (pegava sprutka) -> Calidris minuta (Leisler, 1812) (mala sprutka) -> Calidris temminckii (Leisler, 1812) (seda sprutka) -> Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) (barska šljuka) -> Gallinago media (Latham, 1787) (šljuka livadarka) -> Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) (pljosnokljuna sprutka) -> Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) (laponska muljača) -> Limosa limosa (Linnaeus, 1758) (muljača) -> Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) (mala šljuka) -> Numenius arquata (Linnaeus, 1758) (velika carska šljuka) -> Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) (mala carska šljuka) -> Numenius tenuirostris Vieillot, 1817 (tankokljuna carska šljuka) -> Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758) (siva liskonoga) -> Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) (crvenovrata liskonoga) -> Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) (sprudnik ubojica) -> Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 (šumska šljuka) -> Tringa erythropus (Pallas, 1764) (crni sprudnik) -> Tringa glareola Linnaeus, 1758 (sprudnik migavac) -> Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) (krivokljuni sprudnik) -> Tringa ochropus Linnaeus, 1758 (sprudnik pijukavac) -> Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) (tankokljuni sprudnik) -> Tringa totanus (Linnaeus, 1758) (crvenonogi sprudnik)