< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

⁞Emerald mreža je ekološka mreža sastavljena od Područja od posebnog interesa za zaštitu (ASCI) koje su sve potpisnice Bernske konvencije dužne da nominuju i održavaju na svom području. Mreža obuhvata područja od posebne važnosti za vrste i tipove staništa istaknutih u dodacima Bernske konvencije. Ideja ove mreže potiče od strane Saveta Europe kao deo svojih aktivnosti koje proizlaze iz Bernske konvencije. U državama članicama EU, Emerald mreža identična je sa ekološkom mrežom NATURA 2000. U zemljama kandidatima za EU, Emerald mreža predstavlja pripremu za i direktan doprinos implementacije programa Natura 2000.

U proteklom periodu nadležne institucije Republike Srbije izradile su predlog liste područja koje bi trebalo da uđu u međunarodnu, Emerald, mrežu. Metodologija dokumentovanja i nominacije područja u Emerald mrežu je u značajnoj meri ujednačena sa metodologijom koja je definisana u okviru Evropske unije. Liste vrsta i staništa kao i njihova karakterizacija je Rezulucijom 4 Saveta Evrope skoro u potpunosti izjednačena sa listama vrsta i staništa koja se nalaze na Direktivi o pticama i Direktivi o staništima Evropske unije. Takođe, proces evaluacije predloga se vrši sličnom metodologijom kao i nominacija područja u Natira 2000 mrežu. Na posebno organizovanim sastancima – biogeografski seminari, analizira se kvalitet predloga mreže procenom stepena zastupljenosti vrsta i staništa kao i uslovi za njihov dugoročni opstanak u okviru biogeografskih regiona koju sa prepoznata u datoj državi.

Srbija svojim položajem pripada panonskoj, planinskoj i alpskoj regiji i predlog Emerald mreže za Srbiju sadrži 61 područje koja su značajna za zaštitu i očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa istaknutih u Aneksu Bernske konvencije. Početkom decembra prethodne godine održan je prvi biogeografski seminar na kojem su analizirani predlozi za Emerald mrežu zemalja zapadnog Balkana. Generalni zaključak ovog seminara za Srbiju je da predložena mreža nije dovoljna za najveći broj referentnih vrsta i staništa i da koherentnost (povezanost) predloženih područja nije na zadovoljavajućem nivou. Preporuka je da se u narednom periodu ovi nedostaci isprave i da se predlože dodatna područja za uključivanje u mrežu.

Detaljnije o Emerald mreži u Srbiji

Mapa Emerald područja u Srbiji