Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Cerambycidae

Vrsta

Latinski naziv

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

alpska strižibuba


Opis vrste

Alpska strižibuba nastanjuje planinske delove srednje i južne Evrope, južnu Švedsku, Krim, Kavkaz i Jermeniju. U srednjoj Evropi je ova atraktivna vrsta gotovo istrebljena, pa su preduzete zakonske mere za njenu zaštitu. Larva se razvija u starim stablima bukve, mada je na jugu Evrope razvoj larve moguć i u brestu, grabu, lipi, kestenu i drugim lišćarima. Odrasle jedinke se mogu videti od juna do avgusta na sveže posečenim bukvama ili na stablima u kojima su bile larve. Veličina tela varira od 15-38mm.
Autor: Ivan Simonović
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica