Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura -> familia Pelobatidae

Vrsta

Latinski naziv

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Srpski naziv

Obična češnjarka


Opis vrste

Češnjarke su dobili svoje narodno ime zato što u slučaju opasnosti iz kožnih žlezda luče sekret koji ima miris belog luka. Tipična dužina češnjarke je 6,5 cm za mužjake i 8 cm za ženke. Telo im je zdepasto, glava velika, a zadnji ekstremiteti kraki. Boja kože na leđima zavisi od staništa i pola, ali je obično svetlosiva do bež-braon. Stomak je beličaste ili žućkastosive boje, ponekad sa sivim tačkama. Mužjaci su sitniji od ženki. Mužjaci imaju sitne žuljeve na podlaktici i dlanu koji im omogućavaju bolje pridržavanje ženki za vreme parenja. Mužjaci nemaju zvučne mehure, ali ispuštaju zov sličan kliktanju „d-lok, d-lok, d-lok“. Ženke mogu da proizvode zvuk koji podseća na „tok, tok, tok“. Zvuk koji ispuštaju u slučaju uzbune podseća na mjaukanje mačića. Zenica oka im je vertikalna, što ukazuje na pretežno noćni način života. Sa unutrašnje strane zadnjih nogu češnjarka ima snažne lopataste nabore koji joj pomažu da se ukopa u zemlju. Plovne kožice na zadnjim ekstremitetima su dobro razvijene. Ova vrsta naseljava široki spektar staništa, gde preferiraju otvorena mesta. Na aridnim (sušnim) terenima nalaze se u pesku, ali uvek blizu lokalnih stajaćica. Češnjarke se razmnožavaju u rano proleće, krajem marta - početkom aprila i ponekada traje do juna. Mužjaci se oglašavaju iz vode. Leglo sadrži po 480-3.000 jaja i liči na spojene trake koje se pružaju do 1m u dužinu. Hibernacija traje od septembra, početka oktobra ili novembra do marta-aprila. Češnjarke obično hiberniraju u jamama do dubine od 2m. Jame kopaju pomoću lopatica koje se nalaze na zadnjim ekstremitetima. Dok kopaju rupu u podlozi, prvo uvlače zadnji deo tela na taj način što naizmenično kopaju jednim, a zatim drugim ekstremitetom. Kada su jednom ukopane, počinju prednjim ekstremitetima da zatrpavaju izlaz.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji naseljavaju Vojvodinu i niže predele planinsko-kotlinskog dela zemlje.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš