Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura -> familia Pelobatidae

Vrsta

Latinski naziv

Pelobates syriacus (Boettger, 1889)

Srpski naziv

Sirijska ili istočna češnjarka


Opis vrste

Ova vrsta češnjarki je veća od obične češnjarke i dostižu dužinu do 9 cm. Telo im je robusno, zadnji ekstremiteti su relativno kratki, a glava velika. Sa leđne strane su žuto-sive boje sa krupnim tamno-zelenim pegama. Trbušna strana im je belo-siva. Koža je relativno glatka, sa neznatnim grbicama. Zenica oka i kod ove vrste češnjarki je vertikalna, što ukazuje da su aktivne pretežno noću. Plovne kožice među prstima su dobro razvijene, a kožice na prstima zadnjih ekstremiteta su sa velikim zarezima. Mužjaci nemaju zvučne mehure, a ispuštaju grub zvuk koji se čuje kao „kvark-kvark,kvark“. Sirijska češnjarka živi u pošumljenim stepama i polupustinjama. Manje je probirljiva po pitanju kvaliteta zemljišta, tako da može da živi i na kamenitom ili čak i glinovitom terenu. Predstavnici ove vrste hiberniraju u zemlji, u stablima ili između velikog korenja ili stena. Uglavnom hiberniraju sami, a nađene su i grupe od 2-6 jedinki. Period reprodukcije je od februara do sredine maja, zavisno od geografske širine. Ženke polažu između 5.500-6.500 jaja. Odrasle jedinke se hrane mekušcima, stonogama i insektima.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Srbiju naseljava podvrsta Pelobates syriacus balcanicus – balkanska češnjarka - i to jugoistočni deo Vojvodine i centralnu i istočnu Srbiju.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš