Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura -> familia Ranidae

Vrsta

Latinski naziv

Rana dalmatina (Fitzinger, 1838)

Srpski naziv

Šumska žaba


Opis vrste

Šumska žaba pripada grupi mrkih žaba. Maksimalna telesna dužina ove žabe je 9 cm. Gornja strana tela je svetlo mrke boje, žućkasta, crvenkasta ili svetlo siva, bez tamnih mrlja ili tačaka. Donja strana tela je bela ili žućkasta bez ikakvih pega, osim kod starijih primeraka kod kojih je ona blago marmorirana. Jednu od glavnih karakteristika ove žabe sačinjavaju snažno razvijene i jako izdužene zadnje noge, čiji petni zglob kod odraslih primeraka znatno prevazilazi vrh njuške. Mužjaci nemaju zvučne mehurove i ispuštaju tiho ali brzo zvuk nalik ”kvar, kvar, kvar”. Šumska žaba, izuzev sezone parenja, živi skoro isključivo van vode, pretežno po listopadnim, vlažnim šumama. Iz hibernacije se budi tokom februara ili marta. Mužjaci period hibernacije najčešće provode na dnu vodenih površina, dok ženke preferiraju skrovita mesta u zemlji. Sezona parenja je kratka i počinje u rano proleće, što se pretežno dešava u martu. Jaja polažu u plitkim vodama do 1 m dubine. Jaja polažu u jednom do dva klupka, u kojima i može biti od 500 do 2.000 jaja. Klupka su prikačena za vodenu vegetaciju. Ženke se zadržavaju u vodi dok ne polože jaja, za razliku od mužjaka koji u vodi provode i po nekoliko nedelja i za to vreme mogu više puta da se pare. Polna zrelost nastupa u drugoj ili trećoj godini života. U ishrani šumske žabe dominiraju kopneni beskičmenjaci. Retko se u jelovniku ove vrste mogu naći i sitni kičmenjaci. Uglavnom se hrani noću, mada pri povećanoj vlažnosti lovi i tokom dana. Životni vek im je do deset godina.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji je široko rasprostranjena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice