Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura -> familia Ranidae

Vrsta

Latinski naziv

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

Zelena žaba


Opis vrste

Zelena žaba je hibrid male zelene i velike zelene žabe. Sistematska kategorija je "klepton" (skraćeno "kl." -znači "kradljivac") jer hibridi sadrže specifičnu kombinaciju roditeljskog genetskog materijala, bez rekombinacije. Ovakav način razmnožavanja jedinstven je među životinjama. Zelena žaba dostiže dužinu do 12 cm. Boja tela odgovara boji male zelene žabe, ali mužjaci za vreme parenja nemaju tako intenzivno žuto obojene strane butina i bedra. Zvučni mehuri su svetlo do tamno sivi (nisu beličasti), a glasaju se slično roditeljskim vrstama. Zelena žaba se javlja u različitim vodama - bare, jezera ribnjaci, močvare, itd. Samo hladne oligotrofne vode i vode bez vegetacije nisu naseljene ovom vrstom. Nema je u srednjem i višem pobrđu. Zelena žaba živi stalno u vodi ili pored vode. Aktivna je preko dana, ali i u sumrak i preko noći. Prezimljuje u vodi ili pored nje. Razmnožava se od aprila do juna, često kroz “mešovita” parenja sa malom zelenom ili velikom zelenom žabom. U doba parenja ova žaba ne napušta vodu. Polna zrelost kod mužjaka nastupa pretežno posle drugog, a kod ženki posle trećeg prezimljavanja. Ženka polaže i do deset hiljada jaja, koja u obliku klupčadi padaju na dno i ne dižu se na površinu. Ishrana ove vrste sastoji se pretežno od insekata, koje love na obali ili na površini vode.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex V;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji je najzastupljenija u Vojvodini.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš