Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura -> familia Ranidae

Vrsta

Latinski naziv

Rana graeca (Boulenger, 1891)

Srpski naziv

Grčka žaba


Opis vrste

Grčka žaba pripada grupi mrkih žaba, vrlo je brza i okretna. Dužine je oko 8 cm. Boja tela je prilagođena okolini i obično je u nijansama žute, mrke, maslinaste ili sive boje i posuta mrljama. Stomak je beo ili žut. Vrat je tamnije boje sa karakterističnom svetlom linijom u sredini. Njeno prirodno obitavalište su okoline hladnijih reka i potoka u višim predelima, poput umerenih šuma, brdskih i planinskih pašnjaka. Ne sreće se na nadmorskim visinama ispod 200 metara, a ima je na visokim planinama do 2.000 m. Prsti su im dugački i skoro do vrhova spojeni opnama za plivanje, što im omogućuje brzo kretanje kroz vodu i ronjenje. Grčka žaba odlično skače, brzo se kreće i na kopnu i u vodi i uvek se nalazi u blizini vode u koju skače ako je uznemirena. Aktivna je obično preko celog dana. U toku godine imaju samo jedan reproduktivni period, koji počinje ubrzo posle perioda hibernacije, koji traje od februara do marta ili aprila. Tamne pukotine obale uz korenje ili stene su omiljena mesta za parenje. Mužjaci se oglašavaju uglavnom noću, ali takođe i tokom dana, što zavisi od temeperature vode, veoma brzim ”gek, gek, gek”. Jedna leglo jaja koje položi ženka može da sadrži od 200 do 2.000 jaja. Reproduktivnu zrelost stiču posle treće hibernacije.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji naseljava zapadni, jugozapadni, jugoistočni i južni deo planinsko kotlinske oblasti, kao i delove Centralne i Istočne Srbije.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš