Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura -> familia Ranidae

Vrsta

Latinski naziv

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Srpski naziv

Velika zelena žaba


Opis vrste

Ova vrsta spada među najveće evropske žabe. Ženke najčešće dostižu dužinu do 14cm (izuzetno do 17cm), a mužjaci do 12cm. Leđna strana tela im je maslinasto-smeđa, sivo-braon ili tamno zelena sa više većih tamno smeđih nepravilno zaobljenih pega. Trbušna strana im je beličasta, običnno sivo ili crno marmorirana. Na butinama nemaju žute boje. Plovne kožice na zadnjim ekstremitetima dopiru do vrhova prstiju. Mužjaci imaju crnkaste zvučne mehure i njihovo kreketanje se čuje kao “bre-ke-ke-ke”. Jezerska žaba živi trajno u stajaćoj ili sporo tekućoj vodi. Naseljava bare, ritove, ribnjake, jezera, potoke i reke. U područjima gde živi sa vrstama malom i jestivim zelenom žabom radije bira blizinu većih vodenih staništa - reka i jezera. Pretežno je stanovnik ravnica ili nižih predela, mada je česta i u planinskim krajevima u kojima se može naći na nadmorskoj visini od preko 2.000 m. Velika zelena žaba se budi u proleće tokom marta i aprila, a pari se i polaže jaja većinom u aprilu ili početkom maja. Jedna ženka polaže od 5.000 – 12.000 jaja, koja u klupčadima padaju na dno. U trećoj godini života ženka postaje polno zrela. Žive od pet do deset godina. Ishranu ove vrste čine raznovrsni beskičmenjaci i kičmenjaci male veličine kao što su ribe, vodene ptice, vodozemci itd. Kod velike zelene žabe zabeleženi su i slučaji kanibalizma.Aktivna je tokom celog dana.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex V;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji je široko rasprostranjena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš