Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura -> familia Ranidae

Vrsta

Latinski naziv

Rana temporaria (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

Žaba travnjača ili livadska žaba


Opis vrste

Žaba travnjača pripada grupi mrkih žaba. Može da bude dosta velika, do 10cm. Telo joj je zdepasto, glava šira nego što je dugačka. Nije permanentno vezana za vodu, većinom živi po vlažnim i močvarnim mestima, u Srbiji pretežno u planinskim krajevima. Boja tela ove vrste žaba mnogo varira. Gornja strana tela je mrke boje, žućkasto ili žuto-siva, većinom posuta crnim ili mrkim mrljama. Ivicom njuške pruža se jedna tamna pruga. U slepoočnoj oblasti jasno izražena tamna trouglasta mrlja. Donja strana tela svetla, obično bela, sa crvenkstim, mrkim ili sivim tačkicama ili mrljama. Koža joj je prilično glatka, sa mestimičnim bradavičastim i zrnastim ispupčenjima. Mužjak ima unutrašnje zvučne mehure, koji služe kao rezonatori i proizvode pomalo monoton zvuk sličan groktanju, ponekada čak i ispod vode. Zadnji ekstremiteti žabe travnjače su prilično jaki i mada su kraći nogu šumskih žaba, dobri su skakači i mogu da skoče više od 1 m. Parenje ovih žaba dešava se u vrlo rano proleće, ponekada već u februaru, ali na severu areala i na visokim planinama često i kasnije. Ženka polaže po preko 1.000 oplođenih jaja (ponekad i do 4.000) u formi klupka, koja padaju na dno vode. Polni nagon kod mužjaka u doba parenja je tako jak, da često mužjak povredi ili udavi ženku snažnim stiskanjem prilikom oplodjnje jaja, a često napada i ženke drugih vrsta. Sličan nagon imaju i krastave žabe. U zimski san ova vrsta pada krajem oktobra, početkom novembra. U tu svrhu žabe travnjače biraju manje vodene površine duboke najmanje 50 cm. Da bi došla do odgovarajućeg mesta gde će da provede zimski san, ova žaba često pređe i po nekoliko kilometara. Ponekad zimuju i u odgovarajućim šupljinama, koje ne mrznu tokom zime. Hrane se insektima, puževima i drugim beskičmenjacima. Prirodni neprijatelji su joj rode, vodene zmije, ježevi itd.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex V;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji je rasprostranjena u manjem delu Vojvodine i u višim predelima planinsko-kotlinske Srbije, osim njenog centralnog dela.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš