Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Urodela -> familia Salamandridae

Vrsta

Latinski naziv

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

Mali mrmoljak


Opis vrste

Mali mrmoljak veličine je do 10 cm. Rep je dužine kao i trup sa glavom, malo kraći ili malo duži. Koža može biti glatka ili malo granulisana. Glava je sa tri uzdužne brazde. Leđna strana kao i bočne strane, mogu biti braon, sivo-braon, žuto-braon ili maslinaste boje. Trbuh je svetlo žut sa tamnim tačkama ili pegama. Za razliku od ženki, mužjaci imaju na leđima medijalno postavljenu krestu, koja nije razdvojena između trupnog i repnog dela. Rep na poprečnom preseku bočno stisnut. Tokom sezone parenja mužjacima se na repu javljaju svetlo-plave brazde a ponekada i na telu, kloaka postaje više uvučena. Mužjaci dorzalno i ventralno na trupu imaju velike tamne mrlje dok su iste kod ženki odsutne sa leđa i bokova osim malih na stomaku. Ove mrlje su takođe prisutne i posle sezone parenja. Boja na dorzalnoj strani je tamnija kod mužjaka nego kod ženki. Veliki deo života provodi na kopnu. Reprodukcija se odvija u vodi uglavnom u proleće. Odrasle jedinke su aktivne prvenstveno noću, na kopnu i u vodi. Preko dana, odrasle jedinke su aktivne na kopnu samo za vreme i kratko nakon kiše. U vodenoj fazi i odrasle jedinke i larve su aktivne tokom celog dana.Ovi mrmoljci obično zimu provode u šupljim panjevima, deblima i u jazbinama, uglavnom u grupama. Reprodukcija nastupa u vodenoj sredini posle hibernacije. Polažu od 60-300 jaja, koja su razmeštena pojedinačno ili u malim grupama i pričvršćena su za listove vodenog bilja. Metamorfoza se završava uglavnom u toku iste godine, par meseci nakon polaganja jaja. Ipak, u mnogim slučajevima larve i prezime. Takođe postoje i slučajevi neotenije. Prosečan životni vek jedinke posle metamorfoze se procenjuje na 3-14 godina. Larve su grabljive. Adultne jedinke hrane se raznovrsnije u odnosu na juvenilne, raznim beskičmenjacima.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Ovo je najrasprostranjenija vrsta mrmoljka u Srbiji.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice