Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata -> familia Colubridae

Vrsta

Latinski naziv

Coronella austriaca (Laurenti, 1768)

Srpski naziv

smukulja


Opis vrste

Smukulja je relativno mala zmija, ne veća od 80 cm. Ima veoma kratku glavu, okrugle zenice i glatke kljušti. Boje je kafeno-do riđe smeđe ili sive, sa tamnim četvorougaonim mrljama na leđnoj strani tela. Na bočnim stranama glave obično se proteže tamna pruga od nosnog otvora, preko oka do blizu ramenog pojasa. Trbušna strana tela je sivkasta, smeđkasta, riđkasta, često posuta sitnim pegicama. Ova vrsta naseljava pretežno suva staništa, ali se u južnim delovima Srbije može naći i u vlažnijim i relativno hladnijim staništima, na većim nadmorskim visinama. Aktivna je danju. Može biti agresivna prilikom hvatanja. Ženka rađa od 2 do 16 potpuno formiranih mladunaca, koji polnu zrelost dostižu oko treće ili četvrte godine života. Hrani se pretežno gušterima, ređe sitnim sisarima. Zabeležena dužina života u prirodi je do 18 godina.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš