Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata -> familia Colubridae

Vrsta

Latinski naziv

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

Srpski naziv

obični smuk


Opis vrste

Obični ili eskulapov smuk je relativno velika zmija, ukupne dužine do 2 m. Odlikuje ga muskulozna glava i relativno krupne oči sa okruglom zenicom. Leđna strana tela je tamno maslinasto zeleno sive do potpuno crne boje, dok je trbušna strana tela bela ili bledo-žuta. Mladunci imaju karakteristične žute mrlje na zaušnom delu glave i smeđu do crnu boju leđnog dela tela, posutu malim tamnim četvorougaonim mrljama. Ova vrsta naseljava veći deo Srbije, ali pretežno staništa zatvorenog sklopa, kao što su bukove ili bukovo-hrastove šume. Takođe se može naći i u neposrednoj blizini ljudskih naselja. Prilično je mirna zmija i brzo se navikne na prisustvo čoveka. Pošto prelazi velike razdaljine, i ova vrsta često strada na magistralnim putevima od motornih vozila, naročito toko maja meseca, kada počinje sezona parenja. Ženka leže od 2 do 18 jaja. Odrasle jedinke se hrane pretežno sitnim sisarima, ređe pticama i gušterima, a mladunci pretežno gušterima. Zabeležena dužina života je do 30 godina.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš