Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata -> familia Colubridae

Vrsta

Latinski naziv

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

obična belouška


Opis vrste

Obična belouška ili vodena zmija je najčešće sretana zmija u Srbiji. Veličine je, najčešće, do 1.5 m, retko dostiže 2 m. Ženke su veće od mužjaka. Ima karakterističnu glavu sa dve svetle zaušne mrlje po kojima je dobila ime, čija boja varira od skoro bele do jarkožute, a kod melanističnih jedinki se ne vide. Zenice su okrugle, telo relativno vitko i izduženo, sa relativno dugim repom. Leđne krljušti imaju uzdužni greben, slično krljuštima ljutica. Boja leđne strane tela varira od maslinasto-zelene, preko zelenkasto-braonkaste do plavičasto-crne. Trbušna strana tela je u vidu naizmenično postavljenih crnih i belih četvorougaonih polja. Ova vrsta naseljava sve krajeve Srbije, od Panonske nizije do zone subalpske bukve na planinama. Česta je blizu vodenih staništa - jezera, reka, bara, potoka, kanala, ali se neretko sreće u oranicama, na livadama, u šumi, kao i u ljudskim naseljima. Brza je i veoma retko ujeda. Dobar je plivač. Kada je napadnuta, ispušta sekret veoma neprijatnog mirisa iz analnih žlezda. Što je jedinka veća, reakcija je burnija. Takođe, ako je ugrožena može se prevrnuti na leđa i pretvarati da je mrtva. Ova vrsta prelazi velike razdaljine i takođe učestalo strada od motornih vozila prilikom prelaska magistralnih puteva. Parenje se odgrava u proleće kada je uobičajeno da se više mužjaka nagomila oko jedne ženke. Ženka leže od 2 do, u proseku, 30 kožastih izduženih jaja, ali ponekad i mnogo više, i sakriva ih u vlažna i mračna mesta. Mladunci polnu zrelost dostižu od treće do pete godine. Ova vrsta se često hrani žabama, ali i mrmoljcima i ribama, pa i mnišolikim glodarima i malim pticama, drugim zmijama, čak i puževima golaćima. Zabeležena dužina života u prirodi je 28 godina.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš