Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata -> familia Colubridae

Vrsta

Latinski naziv

Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Srpski naziv

ribarica


Opis vrste

Ribarica je zmija srednje veličine, dužine do oko 1.4 m. Glava je sa jasno izraženim zaušnim pljuvačnim žlezdama, oči i nosnice smeštene bliže vrhu glave, zenice okrugle. Boja leđne strane tela varira od maslinasto zeleno sivkaste do potpuno crne, bez šara ili sa tamnijim četvorougaonim mrljama raspoređenim slično kockicama za igranje. Leđne krljušti su sa izraženim uzdužnim grebenom. Trbušna strana tela crno-bela kao kod belouške. Kada je uplašena ili uhvaćena, takođe oslobađa smrdljiv sekret iz analnih žlezda. Ženke su veće od mužjaka. Naseljava celu Srbiju, slično belouški sa kojom često deli stanište, ali je ribarica češće zastupljena ili čak dominantna vrsta zmije u brzim ili velikim rekama i jezerima i ne nalazimo je na velikim nadmorskim visinama. Ona je akvatičnija od belouške i duže može da izdrži pod vodom. Ako su uslovi povoljni, formira populacije koje se odlikuju velikom brojnošću. Parenje se odvija skupno, slično kao kod belouške. Ženka leže od 5 do skoro 40 izduženih kožastih jaja. Mladunci dostižu polnu zreost oko treće godine života. Ova vrsta se hrani skoro isključivo ribom. Po nekim podacima, najmanje 70% ukupnog plena ribarice čine ribe, a ostalo pretežno vodozemci.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice