Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Chelonii -> familia Emydidae

Vrsta

Latinski naziv

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

barska kornjača


Opis vrste

Barska kornjača je najrasprostranjenija vrsta slatkovodnih kornjača u Evropi. Naraste do 30 cm dužine (merena dužina oklopa sa leđne strane). Boja oklopa je crna sa zrakastim svetlim, najčešće žućkastim isprekidanim linijama koje se zrakasto šire iz centra koštanih ploča ka njihovoj periferiji. Trbušna strana oklopa je svetla sa crnim poljima. Mužjaci su nešto manji od ženki, imaju deblje repove i malo različit oblik oklopa. Ova vrsta naseljava južnu, centralnu i istočnu Evropu. U Srbiji je pretežno nizijska vrsta, ali se može naći i u pogodnim staništima do približno 1000 m nadmorske visine. Parenje se odigrava u proleće, kada se jedinke oglašavaju kratkim zvucima, a ženke legu od 3 do 18 kožnatih jaja u rupe u zemlji koje same iskopaju, obično na sunčanim mestima blizu vode. Mladunci dostižu polnu zrelost pri uzrastu od 6 do 13 godina (mužjaci), odnosno 18 do 20 godina (ženke). Ova vrsta je grabljiva i hrani se pretežno vodenim beskičmenjacima, vodozemcima, ribama, vegetacijom, a ne zaobilazi ni ostatke uginulih životinja. Zabeležena dužina života u prirodi je do 40 godina.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija NT;
Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice