Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Phengaris arion (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

pegavi mravnik


Opis vrste

Iskusni entomolozi ga mogu razlikovati već u letu. Crne šare na gornjoj strani krila su karakteristične za ovu vrstu. Obično živi na livadama uz reke i kamenjare, češće na prisojnoj strani. Izrazito lokalan i redak leptir koji naseljava čitavu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan ĐurićTaksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta