Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

šumski šarenac


Opis vrste

Lako se raspoznaje. Kod nas se može naći na svega nekoliko izdvojenih lokaliteta. Za staništa bira čistine u okviru listopadnih šuma, obično blizu jasena ili topola, kao i kotline omeđene planinama. Izrazito lokalna vrsta koja nastanjuje mali deo centralne Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan ĐurićTaksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta


Smrtovnice Osmrtnice