Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Srpski naziv

močvarni šarenac


Opis vrste

Vrstu je nemoguće pobrkati sa nekom drugom. Crne tačke duž ivice zadnjih krila su uvek prisutne i vidljive sa obe strane. Brojnost joj veoma varira od godine do godine. Nastanjuje cvetne livade u okviru šuma, često na većim nadmorskim visinama. Ima je u gotovo celoj Evropi, ali lokalno.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan ĐurićTaksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta