Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Apatura metis Freyer, 1829

Srpski naziv

panonski prelivac


Opis vrste

Sličan je malom prelivcu od koga je manji. Jedno polje svetle linije posred zadnjeg krila je izmešteno ka ivici krila. Donja strana je obično ujednačenije boje i sa sitnijom tufnom. Kod nas se sreće samo po vrbacima duž ravničarskih reka, ali se tu javlja u velikom broju. Redak je i lokalan leptir jugoistočne Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta