Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata -> familia Lacertidae

Vrsta

Latinski naziv

Podarcis tauricus (Pallas, 1814)

Srpski naziv

stepski gušter


Opis vrste

Ovo je još jedan od malih guštera, ukupne dužine do 24 cm, od čega dve trećine čini rep. Boja leđne strane tela je zelena, sa po dve svetle uzdužne tanke pruge na bokovima i mramorastim tamnim mrljama između njih, dok je boja trbušne strane tela je svetlo žuta do bledo narandžasta, ali kod mužjaka u doba parenja postaje jarko narandžasta. Ova vrsta naseljava jugoistočnu Evropu i jugoistočni deo Balkanskog poluostrva. U Srbiji ima interesantno rasprostranjenje, naseljava suva, pretežno ravničarska staništa otvorenog tipa jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije, kao i istočnog dela Vojvodine. Ženka leže 2 do 6 jaja.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice