Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata -> familia Scincidae

Vrsta

Latinski naziv

Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833)

Srpski naziv

kratkonogi gušter


Opis vrste

Kratkonogi gušter je vrsta koja nije lako uočljiva jer je male veličine tela i vodi relativno skriven način života. Dostiže dužinu do 13 cm ukupne dužine, pri čemu su ženke krupnije od mužjaka. Imaju veoma kratke noge i relativno kratak rep. Oči nemaju kapke koji se sklapaju. Boja leđne strane tela je bronzano-smeđa. Trbušna strana tela je belo-žućkasta ili zelenkasta. U Srbiji naseljava pretežno suva staništa otvorenog tipa, kao što su hrastove šume, suve livade i slično, do 1800 m nadmorske visine. Ženka leže 2 do 4 jaja koje zakopava u zemlju. Mladunci dostižu polnu zrelost u drugoj godini života. Vrsta se hrani raznim sitnim beskičmenjacima. Zabeležena dužina života je do 3.5 godina u zarobljeništvu. Široko rasprostranjen u Srbiji.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš