Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Campanulaceae

Vrsta

Latinski naziv

Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex DC.

Srpski naziv

Mirisna zvončica, žlezdasti zvončić


Opis vrste

Višegodišnja biljka visoka 50-100 cm, uspravnog stabla koje je jednostavno ili slabo razgranato, cilindrično ± sa uzdužnim brazdama. Listovi eliptični do lancetasti i ± testerasto nazubljeni; bazalni na dugim, gornji na kraćim drškama i sedeći (bazalni u vreme cvetanja najčešće nedostaju). Cvast metličasta grozd, cvetovi vise na kratkim drškama. Krunica zvonasta, 12-20 mm duga, mirišljava, bledoplava ili lilava. Stubić 2 x duži od krunice. Plod je 8-12 mm duga objajasta čaura, sa rebrastim nervima. Cvetanje VII-VIII.
Raste na rubovima šuma, livadama; nikad u velikom broju. Evroazijskog je rasprostranjenja. U Srbiji retka i lokalizovana vrsta; poznata samo sa Tare i iz Ibarske kotline. Spada u ranjive i ugrožene vrste, koja je zaštićena u svim Evropskim zemljama i nalazi se među Natura 2000 vrstama Direktive o zaštiti staništa (Directive 92/43/EEC).

Sin. Campanula liliifolia L.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex II,IV (EEC 1992-2009 EC);
Karpatska konvencija - EN;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović