Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Achillea asplenifolia Vent.

Srpski naziv

Slatinski stolisnik, slatinska hajdučka trava


Opis vrste

Višegodišnja biljka zaslanjenih terena, Panonski subendem. Zamenjuje običnu hajdučku travu na slatinama, pored slanih jezera i u dnu istih u vremenu periodičnog isušenja. Nađe se i na istom staništu sa običnom, na vlažnim livadama. Visoka je 20-70 cm, jednostavne i gole, ponekad smeđecrvene stabljike. Cvetne glavice ružičaste do crvene (vrlo retko bele) prečnika 3-4 mm, u gustim gronjastim cvastima. Cvetanje: VI-VIII. Listovi dvostruko perasto deljeni, sa gornje strane žlezdasto istačkani. Zaštićena je i ugrožena zajedno sa tipovima staništa kojih je edifikator – slatinska travnata pustara sa hajdučkom travom (Achilleo-Festucetum pseudovinae).
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Karpatska konvencija – EN
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Srbija, Mađarska, Austrija, Slovačka, Rumunija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice