Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Cornales -> familia Cornaceae

Vrsta

Latinski naziv

Cornus mas L.

Srpski naziv

Dren, drenovina, drenjina


Opis vrste

Žbun ili nisko drvo sporog rasta, do 8 m visoko, sa prečnikom do preko 30 cm i starošću preko 100 godina. Kora na starijem stablu ispuca u smeđocrvenkaste ljuspe. Mlade grančice obično 4-uglaste u preseku i fino dlakave. Naspramno stojeći pupoljci dvojaki: cvetni krupniji i okruglasti, lisni su izduženi i zašiljeni, sa otklonjenim vrhovima. Cvetovi (pre listanja) sitni, 4-člani, žuti, 10 do preko 20 u štitastoj cvasti. Lišće jajasto, sa dugačko izvučenim vrhom, dugo 5-8 cm, široko oko 3 cm, celog oboda, sa 3-5 pari srpasto savijenih nerava; na naličju u uglovima nerava ima beličastosive čuperke dlačica. Plod (zreo septembra) crvena elipsoidna viseća koštunica (drenjina), duga 10-30 mm, promenljivog oblika i veličine. Dobro sezrele drenjine su prijatnog ukusa i jestive. Cveta u februaru i martu. Raste po nizinama i brežuljcima, obično na krečnjaku, na plodnim zemljištima; po živicama, ivicama ili u raznim tipovima hrastovih šuma. Najšečće u sladunovo-cerovoj, ali i znatno toplijoj i suvljoj medunčevo-grabićevoj šumi. U visinu se penje do oko 1300 m. Podnosi i plitka i suva zemljišta i direktnu insolaciju; dobro raste i na svežim zemljištima, ali ne podnosi mrazišta (rano cveta). Crvenkastosmeđe drvo (drenovina) je teško, vrlo tvrdo, teško se cepa i dobro polira. Upotrebljivo u stolarstvu. Plodovi jestivi; sirovi ili kao kompot, marmelada, sokovi. Cenjena medonosna vrsta, zbog ranog i produženog cvetanja i brojnih cvetova.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Šume. Živi u celoj Evropi.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović