Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Caryophyllales -> familia Droseraceae

Vrsta

Latinski naziv

Aldrovanda vesiculosa L.

Srpski naziv

Aldrovanda


Opis vrste

Višegodišnja-trajna plivajuća biljka, bez korena. Stabljike rizoidne (donose korenolike čekinje slobodno u vodi), šuplje i vazdušne, pomažu u lebdenju. Listovi sedeći u pršljenima, s bodljastim čekinjama, bez žlezda. Zelenkasti, pravilni cvetovi (s 5 latica) rastu pojedinačno u pazuhu listova. Cvetne drške okriljene, pri kraju sa 6 čekinja. Biljka je grabljivo-insektivorna, hrani se sitnim beskičmenjacima koje hvata posebnim zamkama sličnim onima koje ima srodna venusova muholovka (Dionaea muscipula), poznatija rođaka naše rosičine (Drosera rotundifolia). Raste u stajaćicama, pod posebnim ekološkim uslovima, koji nisu do kraja istraženi. Kosmopolitna, ali i globalno ugrožena targetna vrsta, koju može da sačuva samo strateški planirana zaštita.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

IUCN crvena lista - Kategorija EN;
Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex I,II,IV (EEC 1992-2009 EC);
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Bernska Konvencija (CoE 1979);
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović