Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fagales -> familia Fagaceae

Vrsta

Latinski naziv

Quercus cerris L.

Srpski naziv

Cer


Opis vrste

Listopadno drvo visoko do (retko) 35 m, do preko 1 m debelo (prečnik) i starosti do 200 godina. Debela mrtva kora, koja se obrazuje još u mladosti, sive boje, duboko uzduž izbrazdana, brazde pri dnu crvenkaste boje, sa retkim poprečnim uskim pukotinama. Krošnja široko piramidalna, ne tako gusta. Jednogodišnje grančice maljave, i po malo uglaste. Pupoljci sitni, jajasti, dlakavi, pri osnovi opkoljeni mnogobrojnim linearnim, uskojezičastim zaliscima, ponekad pepeljasto zelenim, dugim do 2 cm, dužim od pupoljaka; prisustvo ovih listića vrlo karakteristično za cer. Listovi kožasti, na dlakavoj dršci dugoj 5 do 25 mm; liska duga 5 do 15 cm, široka do 9 cm (na izbojcima mogu biti i znatno veće), izdužena do izduženo jajasta, pri osnovi zaokrugljena ili polusrcasta, na vrhu ± oštra ili tupa, obodom ± plitko nazubljena, ili ± režnjevita do perasto režnjevita, ili čak ± duboko i perasto usečena, sa većinom zupčastim vrhovima režnjeva, ponekad režnjevi takođe i sami nazubljeni po obodu ili ± režnjeviti; liska naličjem tamnozelena, pomalo rapava, gola ili sitnim zvezdastim dlakama posuta, naličjem pepeljasta ili svetložućkasta od dlaka, naročito oko nerava, zreli listovi često samo oko nerava dlakavi; bočnih nerava ima 5 do 10 pari, obično sa interkalarnom nervaturom; pri osnovi lisne peteljke trajno ostaju linearni zalisci. Muški cvetovi pojedinačni, sedeći ili skoro sedeći, sakupljeni u rastresite cvasti na osovini dugačkoj 4 do 11 cm; perigon podeljen na 5 do 6 delova; prašnika 4 (3 do 6). Ženski cvetovi na ovogodišnjim grančicama, na zajedničkoj dlakavoj peteljci, pojedinačno ili u grupicama (do 8); stubića 4. Plodovi sedeći ili na dršci dugoj do 3 cm, pojedinačni ili po 2 do 4 (do 7), raspoređeni na bezlisnom dvogodišnjem delu grančice; plod sazreva druge godine u septembru ili oktobru; plod krupan, izduženo jajast, na vrhu obično malo spljošten, dugačak 2 do 4 cm (retko 5), širok u prečniku do 2.5 cm, uzduž uvek fino izbrazdan, endokarp go; kupula poluloptasta, do 2 cm visoka i 1 do 2 (retko 3) cm široka, sa mnogobrojnim pepeljasto dlakavim stipulama, dugim do 1 cm i širokim oko 1 mm, končasto linearnim, šiljastim, rastresito stojećim i unazad povijenim ("šubarasta" kupula); ponekad stipule nitaste i duge do 2.5 cm. Cveta V-VI, uporedo sa olistavanjem, plodonosi druge godine IX-X. Termofilna i heliofitna vrsta, u znatnoj meri i kserotermna, prilagođena pre svega submediteranskoj i umereno kontinentalnoj klimi jugoistočne Evrope; na toploj, bogatoj mineralnim materijama i slabo kiseloj podlozi, na krečnjaku ili silikatu. Zauzima srednja brdska područja u pojasu listopadnih termofilnih šuma. U društvu sa drugim termofilnim i heliofitnim vrstama drveća i žbunova izgrađuje različite listopadne šumske zajednice. Široko rasprostranjena vrsta u Srbiji.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjen.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice