Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Lentibulariaceae

Vrsta

Latinski naziv

Utricularia vulgaris L.

Srpski naziv

Mešinka obična


Opis vrste

Interesantna, reliktna vrsta specifične flotantno-natantne (plutajuće-plivajuće) vegetacije sa sočivicom, kojoj je edifikator (Lemno-Utricularietum). Insektivorna je biljka: pomoću mehurastih listova hvata insekte ali i druge organizme (npr. vodene buve) koje svari pomoću kiselina i proteolitičkih fermenata. Iz vode se izdiže samo u vreme cvetanja, u julu i avgustu – prepoznaje se po upadljivim zlatnožutim, grozdastim cvastima sa 4-15 žutih cvetova.
Javlja se u barama (ponekad i kubicima) i sporotekućim vodama, no preživljava samo u čistim, pa je zabeleženo da je iz nekih zagađenih voda nestala (npr. Ludaško jezero). Takođe su se ponegde (npr. u okolini Novog Sada) sužavala staništa zbog nasipanja i izgradnje. Kao zbog navedenih faktora proređenu štiti je Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog II (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10) a nalazi se i na Evropskoj crvenoj listi i u Crvenoj knjizi flore Srbije (I tom - preliminarna lista najugroženijih biljaka).
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović