Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malvales -> familia Malvaceae

Vrsta

Latinski naziv

Malva neglecta Wallr.

Srpski naziv

Mali slez


Opis vrste

Jedno- do višegodišnja, 30-50 cm visoka biljka. Stabljika uglavnom poleže. Listovi na dugim peteljkama. Bledoružičasti cvetovi rastu na dugim peteljkama, po 2-6 cvetova zajedno. Krunica (latice i cvet) dva puta duža od čašice (razlikovanje od patuljastog sleza!). Plodići na leđnoj strani ± dlakavi. Cvetanje: V-IX.
Čest korov, pored puteva i na zapuštenim, ruderalnim mestima, od nizina do 1800 m nadm. visine. Evroazijski florni element, ali je biljka danas kozmopolitna. Preferira nešto vlažnija staništa od sličnog crnog sleza.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice