Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Orobanchaceae

Vrsta

Latinski naziv

Orobanche lutea Baumg.

Srpski naziv

Naduvena vodnjača


Opis vrste

Višegodišnji parazit bez hlorofila. Stabljika vitka i snažna, 10-60 cm visoka, žućkasta ili purpurna, žlezdasto-dlakava, pri osnovi zadebljala. Stabljiku pokrivaju modifikovani listovi u vidu 2-3 cm dugih lancetastih ljuspi, donje su toliko guste da se crepasto pokrivaju. Klas jajolik do cilindričan, krunica gusta, s leđne strane ravna, sužena ispod prašnika, koji su pričvršćeni u donjoj trećini krunične cevi. Gornji deo krunice sa svetlim žlezdastim dlakama. Krunica je 20-30 cm duga, zvonasta, svetlosmeđa (ponekad sa ljubičastom nervaturom), spolja crvenkastožuta, prema ivici tamnija. Gornja usna kljunasta, usečena ili dvorežnjevita, donja trorežnjevita. Žig dvorežnjevit, tamno purpuran, mrk ili žut. Čašica zvonasta, kraća od krunice, sastoji se od dva bočna, međusobno ± odvojena dvozuba segmenta; zupci čašice ± jednake dužine lancetasto zašiljeni, svetlosmeđi, . Ispod svakog cveta po jedna brakteja bez brakteole. Brakteja je ovalno lancetasta i dugačka koliko i krunica. Tučak je žut. Prašnici pričvršćeni pri osnovi krunice ili najviše 3-5 mm iznad osnove cevi. Cveta V-VIII.
Raste pored puteva i na travnatim mestima, na kamenjarima, utrinama. Parazitira na korenu mahunarki (Fabaceae), najčešće na detelini i lucerki, a takođe i na vrstama iz rodova Galium, Sherardia, Asperula. Sporadična i proređena vrsta.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović