Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malpighiales -> familia Salicaceae

Vrsta

Latinski naziv

Salix rosmarinifolia L.

Srpski naziv

Ruzmarinolisna vrba


Opis vrste

Vrba patuljastog, žbunastog rasta, linearno do lancetastih listova. Mace (cvetovi) se javljaju pre olistavanja. Cvetanje: III-V. Originalno je vrsta zaslanjenih vlažnih livada (Molinietalia) ali je karakteristična i za sukcesivna peščarska staništa (Festucion vaginatae). Ova vrba karakteristična je za Panonsku niziju, pre svega za Bačku, a u Prekotisju je retka (npr. u Deliblatskoj peščari). Flora Srbije (Josifović-Sarić, 1972, 1986) kao jedino stanište navodi Subotičku peščaru. Vrsta Evroazijsko-kontinentalnog karaktera.

Sin. Salix repens L. ssp. rosmarinifolia
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Srbija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović