Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Scrophulariaceae

Vrsta

Latinski naziv

Melampyrum barbatum Waldst. & Kit. ex Willd.

Srpski naziv

Bradata urodica


Opis vrste

Jednogodišnja biljka. Stablo uspravno, 10-50 cm visoko, većinom vlatasto granato, sa kratkim, koso uspravnim granama, pokriveno kratkim, prileglim i na niže usmerenim dlakama. Listovi usko lancetasti ili linearno-lancetasti, 3-15 mm široki, pri osnovi suženi, sedeći, celog oboda ili u najgornjem delu stabla pri osnovi sa nekoliko kratkih ili izduženih zubaca. Između poslednjeg para grana i terminalne cvati 0-1 par umetnutih listova. Cvetovi složeni u guste kupaste ili valjkaste klasaste cvasti, okrenute na sve strane. Priperci gusti, široko jajasti, pri osnovi srcasto-jajasti i sa dugim, čekinjastim zupcima, završeni dugim izvučenim, lancetastim vrhom celog oboda, pri osnovi žljeboviti, inače ravni, pokriveni kratkim dlakama, zelene boje ili ponekad crveni. čašica duga 9 mm, mnogo kraća od krunice, pokrivena dugim, vunastim dlakama, sa lancetasto-šilastim zubcima. Krunica 24-26 (28) mm duga, sa 2-3 puta dužom cevi od čašice, sa malo otvorenim do zatvorenim ždrelom, pokrivena kratkim žlezdastim dlakama, žute boje, ređe bela; donja usna ispupčena sa obodom povijenim naniže. čaura jajasta, duga 1 cm. Seme dugo 6-7 mm. Cveta od juna do avgusta. Najčešće raste po livadama, njivama i na kamenjarima u svetlim šumama i u šikarama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović