Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Myrtales -> familia Trapaceae

Vrsta

Latinski naziv

Trapa natans L.

Srpski naziv

Vodeni orašak, vodeni orah


Opis vrste

Jednogodišnja vodena submerzna biljka (hidrofita) plivajućih listova. Stabljike ukorenjene na dnu, mogu biti duge i nekoliko metara. Ima dve vrste listova: rombični listovi na dugim, mehurasto naduvenim peteljkama obrazuju rozetu na površini, i krilato deljeni potopljeni listovi stabljike. Kožaste jake listove na vodi održavaju vazdušni, naduveni gornji delovi stabljike. Cvetovi u pazušcu listova, pojedinačni, mali, sa po četiri listića. Brzo otpadajuće latice krunice bele, a čašica zelene boje. Plod karakteristična, trouglasto špicasta koštunica (orašak) sa rogovima – broj i dužina rogova je identifikaciona odlika nekoliko vrsta orašaka koje su zastupljene kod nas.
Karakteristična biljka sporo tekućih eutrofnih voda, koja je u Srbiji još relativno rasprostranjena, ali je zbog nestajanja staništa u većem delu Evrope veoma proređena, čak u izumiranju. Nestanku staništa doprinosi neplansko tzv. "uređenje voda" koje ne brine o ekologiji istih, samo uzima u obzir ekonomsko-ribarski, transportno-brodarski, akumulaciono-energetski ili drugi faktor. Vrsta se nalazi na listi ugroženih Bernske konvencije.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

IUCN crvena lista - Kategorija NT;
Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex I (EEC 1992-2009 EC);
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Bernska Konvencija (Council of Europe 1979);
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović