Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pinophyta -> classis Pinopsida -> ordo Pinales -> familia Pinaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pinus heldreichii Christ.

Srpski naziv

Munika, bor smrč


Opis vrste

Drvo visoko do 30 m, piramidalne ili ovalnopiramidalne krošnje, sa stablom do 1 m maksimalnog promera. Kora je u mladosti svetlosiva i glatka, kod starijih biljaka postaje pepeljastosiva, uglasto ispucana (zbog ove odlike na nemačkom se zove Schlangenhaut-Kiefer ili "bor sa korom kao zmijska koža"). Četine su krute i oštre, tamnozelene, duge 6-11 cm i do 1,5 mm debele; rastu četkasto skoncentrisane na vrhu grančica. Munika je jednodoma biljka. Cvetovi su jednopolni, muški cvetovi su u obliku rese, tamni; ženske šišarke tamnocrvene, pojedinačne, ali ih obično ima po 3-4 zajedno. Šišarke sazrevaju IX-X druge godine, prve sezone imaju karakterističnu tamnoljubičastu boju, kasnije su smeđe; duge su 7-8 cm. Seme je eliptično, dugo oko 7 mm, sa oko 25 mm dugim kriocem, koje obuhvata semenku. Vreme cvetanja: V-VII.
Nastanjuje pretplaninska (subalpska) i visokoplaninska područja do gornje šumske granice – sa pojedinačnim primercima i do preko 2000 m – najčešće na strmim kamenitim terenima suve krečnjačke, ređe silikatne podloge; obrazuje čiste i mešovite sastojine. Munika je subendemska vrsta centralnog i zapadnog Balkana. Osim u Srbiji (Metohija) živi u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj, Albaniji, Grčkoj i Italiji. Ime roda dolazi od nemačkog botaničara T. von Heldreicha (1822-1902).

Sin. Pinus leucodermis Antoine
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Endemorelikt
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice