Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pinophyta -> classis Pinopsida -> ordo Pinales -> familia Pinaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pinus peuce Griseb.

Srpski naziv

Molika


Opis vrste

Drvo visoko 30-40 m, sa valjkasto zaobljenom krošnjom. Dosta brzo raste, na višim položajima formira jače granato i nepravilno stablo. Zabeležen je najveći prsni promer stabla do 1,2 m. Kora je u početku glatka sivozelena, kasnije postaje sivkasta i puca. Četine su nežne, sivozelene, duge 8-10 cm i do 1 mm debele; ima ih 5 po jednom rukavcu. Biljka je jednodoma, sa jednopolnim cvetovima. Muški cvetovi su žutocrveni, cilindrični i grupisani po 10-13, ženski zelenosmeđi na kratkoj dršci. Šišarke sazrevaju IX-X druge godine, kada seme odmah ispada; dugiljasto-cilindrične su i duge 10-15 cm, vise na kratkoj dršci. Seme je jajoliko, 5 x 4-5 mm, sa 4x dužim kriocem, koje čvrsto obuhvata semenku. Vreme cvetanja: V.
Nastanjuje pretplaninska (subalpska) područja – na visinama između 1000 i 2400 m – isključivo na silikatnoj podlozi; obrazuje čiste i mešovite sastojine. Molika je endem centralnog dela Balkanskog poluostrva. Areal čine: Crna Gora, Makedonija, Kosovo i Metohija, Bugarska, Albanija i Grčka. Kao tercijarni relikt predstavlja posebnu vrednost flore. Nemački botaničar Grisebah Heinrich Rudolf August (1814-1879) dao je veliki doprinos u izučavanju flore Balkana, opisao je izmedju ostalih i ovu biljku. Molika može da doživi duboku starost – i do 300 godina.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice