Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Amaryllidaceae

Vrsta

Latinski naziv

Galanthus nivalis L.

Srpski naziv

Visibaba


Opis vrste

Višegodišnja biljka 10-30 (40) cm visoka sa lukovicom. Lukovica loptastog do jajastog oblika, duga 10-15 (25) mm, u prečniku 9-11 mm, obavijena troslojnim suvim, opnastim, mrkim omotačem. Stabljika visoka 8-30 cm, u donjem delu, zajedno sa listovima, obavijena cilindričnom, beličastom i opnastom sarom. Pri osnovi stabljike nalaze se dva lista, pljosnata, linearna, 4-15 mm široka, 15-30 cm dugačka, na vrhu zatupasta, zelena, sa plavičastom voštanom prevlakom, na naličju sa istaknutim srednjim nervom, javljaju se zajedno sa cvetovima. Na vrhu stabljike 1 cvet, na peteljci dugoj 15-50 mm, najčešće nadole povijen. Pri osnovi stabljike dva nejednaka priperka, srasla među sobom, gornji veći (20-35 mm dug) opnast i sa strana sa po jednim zelenim, istaknutim rebrom, donji manji (3-5 mm) opnast. Perigon sa tri spoljašnja listića 15-25 mm duga, (3) 8-10 mm široka, slobodna, lako pokretna, sa spoljašnje strane na vrhu sa polumesečastom zelenom mrljom, sa unutrašnje sa uzdužnim zelenim prugama. Prašnici sa kratkim i čvrstim koncima, prašnice izdužene, 4-6 mm duge, prema vrhu se postepeno sužavaju i zašiljene su, u donjem delu priljubljene jedna uz drugu. Plodnik prošireno valjkast, stubić tanak, od osnove postepeno se sužava. čaura 10-12 mm duga, jajolika. Cveta od januara do marta meseca. Raste u različitim tipovima mezofilnih šuma.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex V (EEC 1992-2009 EC);
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Rasprostranjena u vlažnim šumama. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice