Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Liliales -> familia Liliaceae

Vrsta

Latinski naziv

Colchicum arenarium Waldst. & Kit.

Srpski naziv

Mrazovac peščarski, peščarski šafran


Opis vrste

Ljupka pionirska vrsta peskova, Panonski subendem. Lukovičasta je višegodišnja biljka visoka 5-15 cm. Cveta bez listova u jesen, u septembru-oktobru, a listove donosi u proleće kada sazreva i čaurasti plod. Listovi su mu lancetasto-kopljasti, vlasasti kao u trave, sivozeleni, široki 0,5-3 cm a dugi 10-15 cm. Broj svetlo ružičastih do lilavih cvetova može iznositi 1-10, ponekad i više. Broj prašnika je 6. Plod je trodelna čaura 1-2 cm dugačka. Peščarski mrazovac se lako može pomešati sa običnim (C. autumnale), koji se može pojaviti na istom staništu, a od srodne šafranjike (C. bulbocodium) razdvaja ga doba cvetanja – to je prolećna vrsta.
Element je Karpatske kotline, sa malim delom areala u Ukrajini. Raste na peščanim dinama, u šumama na pesku i na obodima šumaraka. Dosta slabo je dokumentovan kod nas, navode se nalazišta za Deliblatsku peščaru, Selevenjsku pustaru, Titelski breg i peščare donjeg Podunavlja (Ramska i Radujevačka peščara). Zbog izuzetne retkosti strogo je zaštićen zakonom. Veoma slična srodna vrsta je napuljski mrazovac (Colchicum neapolitanum) koji ne živi kod nas. To je steno-Mediteranska vrsta sa arealom u Italiji/Sloveniji i šafran koji raste u gorskim oblastima (sve do 1300 m altitude), dok je peščarski pretežno nizinski.

Sin. Colchicum arenarium W. D. J. Koch (nom. illeg.); bazionim Colchicum autumnale var. neapolitanum Ten.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Panonski endem
Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex II,IV (EEC 1992-2009 EC);
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Bernska Konvencija (CoE 1979);
Karpatska konvencija - EN

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović