Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Liliales -> familia Liliaceae

Vrsta

Latinski naziv

Lilium martagon L.

Srpski naziv

Zlatan, divlji ljiljan, turski ljiljan


Opis vrste

Višegodišnja biljka. Lukovica zlatnožuta, jajasta, dugačka do 5 cm, sastavljena od brojnih mesnatih, uzano jajastih, rastresito složenih donjih listova. Stabljika uspravna, visoka 30-80 (150) cm, gola ili u gornjem delu pokrivena kratkim dlakama, ređe je ± gusto pokrivena dlakama, zelena ili često poprskana crvenim pegama, u donjem i gornjem delu skoro bez listova. Listova stabla po 4-8 pršljenasto grupisani u srednjem delu stabljike, objajasti, izduženo lopatičasti do eliptično lancetasti, donji dugački 4-14 cm, gornji manji i uži, na oba kraja suženi, na vrhu šiljati, sa 7-11 nerava, goli, duž oboda nekada fino rapavi, donji i gornji većinom pojedinačni i naizmenični, ređe naspramni. Cvast vršna, grozdasta, sa lučno naniže savijenim cvetnim drškama, sa 2-11 (25) cvetova, izuzetno samo sa jednim; cvetne drške dugačke 3-4 (7) cm, u vreme plodonošenja biljke se izdižu, pri osnovi sa 2 listolike brakteje koje su kraće od drški. Listići perigona izduženi, pri osnovi suženi, dugački 3-3,5 (5) cm, naviše uvijeni, ružičasti, crvenkasti, ljubičasti, prljavo purpurni do zatvoreno purpurni, sa unutrašnje strane najčešće sa tamnim pegama, ređe bez pega, nekada žućkastobeli ili potpuno beli, specifičnog mirisa, sa mednom brazdom pokrivenom trepljama, sa leđne strane i na vrhu ± sa dlakama. Prašnici dugački 2-3 cm, kraći od perigona; antere linearne, crvene, ređe žute. Plodnik izdužen, za polovinu kraći od stubića koji je naniže savijen, žig glavičast, trorežnjevit. čaura dugačka 2-3 cm, čigrastog oblika ili je okruglasta, sa 6 ± oštrih uglova, na vrhu sa ostatkom stubića. Seme pljosnato, svetlosmeđe, sa gornje strane naborano. Cveta od juna do avgusta meseca. Raste u listopadnim šumama. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste

Dinarski endem [Lilium cattaniae Vis.]
Direktiva o staništima EU – SAC 6430
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Rasprostranjen. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija. U Karpatskoj niziji samo Njiršeg (Mađarska) i Deliblatska peščara (Srbija).

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović