Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Asparagaceae

Vrsta

Latinski naziv

Ruscus hypoglossum L.

Srpski naziv

Veprina, zalist, jezičnjak, jezičasta kostrika


Opis vrste

Zimzelena biljka sa puzećim rizomom i jednostavnom ili slabo razgranatom stabljikom, visine 20-40 (-60) cm. Ljuspasti listići sitni, lancetasti. Filokladije duguljasto- lancetaste do eliptične, sa obe strane sužene, ali bez oštre bodlje na vrhu. U donjem delu stabljike su naspramne ili pršljenasto raspoređene, a u gornjem u dva reda poređane. Cvetovi su na peteljkama, po 3-5, u pazuhu duguljastog, čvrstog, kožastog, zelenog i na vrhu zašiljenog priperka. Muški cvetovi sa 3 prašnika čiji su filamenti srasli u cev. Kod ženskih cvetova staminodije su srasle u cev. Bobica crvena, do 2 cm u prečniku. Cvetanje: IV-V. Stanište: Vrsta je vezana za mezofilne šume, uglavnom bukove, mada je ima i u šumama hrasta kitnjaka i graba. Takođe se sreće i u bukovo-jelovim šumama. Raste i na plitkom krečnjačkom zemljiŠtu. Osnovno za porast je dovoljna količina vlage u vazduhu i senčeni položaji. Opšte rasprostranjenje: Srednja i južna Evropa (Čehoslovačka, Austrija, Mađarska), Balkansko poluostrvo, Krim, Mala Azija, Severna Afrika. U Srbiji rasprostranjena. Privredni značaj: Ima značaja kao dekorativna vrsta i može da se sadi na senčenim mestima. U narodnoj medicini se upotrebljava za povećanje mlečnosti kod domaćih životinja.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Šume. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice