Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Liliales -> familia Liliaceae

Vrsta

Latinski naziv

Tulipa hungarica Borbás

Srpski naziv

Đerdapska lala


Opis vrste

Ova atraktivna endemska vrsta živih cvetova koju ne treba posebno opisivati živela je nekad na celom području Donjeg Podunavlja (Đerdap i klisura Kazan). Vodi se kao izumrla iz Srbije, a planira se njena reintrodukcija u NP Đerdap. Živi na nepristupačnim liticama klisura. Staništa su joj potopljena tokom gradnje hidroakumulacionog jezera Đerdap, ali opstaje mala populacija na levoj, Rumunskoj strani Dunava, kod mesta zvanog Ciucarul Mare. Otkrio ju je i opisao ugarski botaničar Borbaš 1882. godine (Borbás Vince, 1844-1905).
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Endemit, EX
Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex II (EEC 1992-2009 EC);
Karpatska konvencija - DD?

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljivaPravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović