Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Orchidaceae

Vrsta

Latinski naziv

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce

Srpski naziv

Zavrata


Opis vrste

Višegodišnja biljka. Rizom puzi vodoravno, sa svetlo mrkim, na vrhu često viljuškasto račvastim korenovima. Stabljika snažna, visoka 20-60 cm, gola, često vijugava, u gornjem delu zbog listova čije se osnove spuštaju niz stabljiku uglasta, pri osnovi sa opnastim listovima u vidu rukavca koji ne naležu tesno uz stablo. Listovi proređeno raspoređeni, izduženo jajasti do jajasto lancetasti, na vrhu šiljati, svetlo zeleni, goli, duž oboda po malo talasasti, sa istaknutim uzdužnim nervima. Cvast kratka, rastresita, sastavljena od 3-8 cvetova koji stoje uspravno. Brakteje strče koso, donje jajasto lancetaste, gornje lancetaste, postepeno su sve manje ka vrhu cvasti, donje su u obliku listova i mnogo duže od cvetova, gornje nešto kraće. Plodnici goli, vretenasti, često rebrasti. Listići perigona naviše upravljeni, međusobno sakupljeni, žućkastobeli, ređe svetlo žuti, većinom sa 5 nerava, dugački 15-20 mm; spoljašnji izduženi, na vrhu prilično tupi, unutrašnji viče jajasti, kraći i zatupastiji. Labelum srazmerno dugačak kao 2/3 dužine ostalih listića perigona, beličast, sa unutrašnje strane žut; zadnji deo labeluma sa obe strane sa skoro trouglastim, zaobljenim, naviše upravljenim režnjevima, pri osnovi sužen, vrećasto udubljen, često mrkožut ili narandžastocrven, prednji deo širi no što je dugačak, srcastog oblika, obično duž oboda izrezano nazubljen, sa gornje strane narandžastožut, sa 3-5 malih, istaknutih, intenzivno žutih uzdužnih nabora. Antera okruglasta, bledo žute boje. Ginostemijum skoro valjkast. Plod stoji uspravno, strši, sa 3 rskavičava, istaknuta ugla. Cveta u maju i junu mesecu. Raste u listopadnim šumama. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar, oprašuju ih pčele sistemom prevare vezane za ishranu.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović