Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Dryopteridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Polystichum aculeatum (L.) Roth

Srpski naziv

Papratnjača, zimska paprat, krpasta paprat


Opis vrste

Listovi u busenu, 30-90 cm dugi, čvrsti, kožasti, često žućkasti, gore slabo sjajni, dvostruko perasti, prezimljuju. Peteljka duga 6-20 cm, debela do 7 mm, pokrivena kao i osa lista rđastim ljuspama. Liska 2-5 cm široka, lancetasta do linearno-lancetasta, pri osnovi sužena. Listići 8-15 mm dugi, napred povijeni, obično sedeći ili donji s kratkom i širokom drščicom, zašiljeni, obično donji sa kratkim uvastim proširenjem, retko perasto urezani. Donji prednji listić jasno veći od ostalih, prilegao ka osnovi. Svi listići igličasto nazubljeni. Sorusi veliki, često se spajaju. Rasprostranjena u šumama senke lišćara i četinara na raznim nadmorskim visinama i geološkim podlogama. Zabeležena je u velikom broju šumskih asocijacija.

Sin. Polystichum lobatum Presl.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena biljka. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Makedonija. Panonska nizija samo mestimično.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović