Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Woodsiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Srpski naziv

Ženska paprat, bujadika, šumska papratka


Opis vrste

Sin. Asplenium filix-femina (L.) Bern.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Šume. Rasprostr. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović