Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Ophioglossales -> familia Ophioglossaceae

Vrsta

Latinski naziv

Ophioglossum vulgatum L.

Srpski naziv

Zmijski jezik, zmijski jednolistak


Opis vrste

Jedna od interesantnijih vrsta iz roda papratnjača. Iz kratkog puzećeg rizoma izrastaju adventivni koreni i listovi, i to svake godine po jedan list, koji sporo raste a iznad peteljke se diferencira na sterilni i fertilni deo. Sterilni deo je zelen, nalik na jajolik ili duguljast, po obodu ceo list, sa uzdužnom mrežastom nervaturom. Fertilni klasić je dug 2-5 cm a širok 3-4 mm, spljošten, sa 12-40 uronjenih sporangija sa svake strane. Sporangije imaju višeslojnu opnu koja se poprečno pucajući otvara i baca spore (izospore). Protalijum je dvopolan, bez hlorofila, s mikorizom. Biljka se u vegetativnom stadijumu može pronaći od VI do II, može biti visoka između 5 i 30 cm.
Cirkumpolarna vrsta vlažnih livada (Molinietalia), šuma uz reke, trave šumskih proplanaka i planinskih livada (Arrhenaterion). U visinu se penje do 1700 m. Retka i ugrožena, u nižim krajevima postglacijalno-reliktna biljka (u Vojvodini je u zadnjih sto godina nađeno svega nekoliko primeraka).
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović