Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Curculio glandium Marsham, 1802

Srpski naziv

hrastov žirotoč


Opis vrste

Živi na Quercus. Larva se razvija u žiru raznih vrsta hrasta. Štetočina na hrastovima. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Svoje stanište nalazi u žbunastoj vegetaciji. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Odrasle jedinke se mogu videti od kraja aprila do kraja septembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa bez severa, Prednja Azija, Sibir, Severna Afrika.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica