Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Lixus filiformis (Fabricius, 1781)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Carduus, Cirsium, Silybum marianum. Larva se razvija u korenskom vratu i bazi stabla Carduus nutans. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Svoje stanište nalazi u biljakama bašti i parkova. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Odrasle jedinke se mogu videti od aprila do avgusta. szn. Lixus elongatus (Goeze, 1777)
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa bez severa, Prednja Azija, Srednja Azija, Severna Afrika.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica