Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Magdalis armigera (Geoffroy, 1785)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Ulmus, Prunus, Pyrus, Tilia, Rhamnus, Quercus. Peferira Ulmus campestris. Kod ove vrste rilica je izdužena. Nastanjuje pretežno žbunastu vegetaciju. Hrani se malim brojem vrsta biljaka. Odrasle jedinke se viđaju od aprila do jula.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Turska, Iran, Sibir.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica